ជីវវិទ្យា

អាស៊ីតអាមីនេ

 • ដោយក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអុីន ឬប្រូទីតមួយ អាស៊ីតអាមីនេពីរភ្ជាប់គ្នា ដោយចំណងប៉ិបទីតមួយហើយអាស៊ីតអាមីនេជាច្រើនភ្ជាប់គ្នាបន្តបន្ទាប់

  នាំឱ្យ

  ចំនួនសម្ព័ន្ធប៉ិបទីត ឬចំណងប៉ិបទីត `(L`'`)` = ចំនួនអាស៊ីតអាមីន - 1

 • ដោយចំណងប៉ិបទីតមួយភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេពីរហើយអាស៊ីតអាមីន ភ្ជាប់គ្នាបន្តបន្ទាប់បង្កើតបានចំណងប៉ិបទីតជាច្រើន

  នាំឱ្យ

  ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ = ចំនួនចំណងប៉ិបទីត `(L`'`)` + 1

 • ដោយអាស៊ីតអាមីនេពីរភ្ជាប់គ្នាបានចំណងប៉ិបទីតមួយ ផ្តាច់ចេញមួយ ម៉ូលេគុលទឹក

  នាំឱ្យ

  ចំនួនម៉ូលលេគុលទឹក = ចំនួនចំណងប៉ិបទីត

`ADN` ជាទម្រព័ត៍មានសេនេទិច

 • តាមគោលការណ៏បំពេញបាសអាសូត `A - T, C - G` នាំឱ្យ `A = T, C = G `

  នាំឱ្យ

  `M= A + T + C + G = 2A + 2C = 2T + 2G = 2A + 2G = 2T + 2C`

 • តាមគោលការណ៏បំពេញបាសអាសូត `A - T, C - G` នាំឱ្យ `A = T, C = G `

  នាំឱ្យ

  `M= A + T + C + G = 2A + 2C = 2T + 2G = 2A + 2G = 2T + 2C`


  គេអាចទាញបាន

  `A=T=(M-2C)/2= (M - 2G)/2 `


  ` C=G=(M-2A)/2= (M - 2T)/2 `

 • តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត `A - T, C - G` នាំឱ្យ` A = T , C = G`

  នាំឱ្យ

  `%A= %T= (A \times 100)/M=(T \times 100)/M`


  `%C=G% =(C \times 100)/M=(G \times 100)/M`

  តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត `A - T,C - G` នាំឱ្យ `A = T , C = G`

  នាំឱ្យ

  `%A %T + %C + %G =100%`


  `%A + %C = %T+ %G = 50%`

 • ដោយនុយក្លេអូទីពីរភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមីមួយ ហើយ នុយក្លេអូទីត ភ្ជាប់គ្នាបន្តបន្ទាប់ក្នុងច្រវាក់ម្ខាងរបស់ `ADN`

  នាំឱ្យ

  ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីសរុប = `M - 2`


  ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីសរុបច្រវាក់ម្ខាង = `M/2-1`

  Mជាចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបក្នុងមូលេគុល `ADN` ឬ សែន

 • A. ចំនួនសម្ព័ន្ធអុីដ្រូសែនរវាង `A` និង `T`

  ដោយ `A` ភ្ជាប់ `T` ដោយសម្ព័ន្ធអុីដ្រូសែន `2`

  នាំឱ្យ

  `L(A ` និង `T) = A \times 2 = T \times 2`

  B. ចំនួនសម្ព័ន្ធអុីដ្រូសែនរវាង `C` និង `G `

  ដោយ `C` ភ្ជាប់ `G` ដោយសម្ព័ន្ធអុីដ្រូសែន

  នាំឱ្យ

  `L(A ` និង `T) = C \times 3 = G \times 3`

  C .ចំនួនសម្ព័ន្ធ អុី ដ្រូសែនសរុប

  ដោយ

  `A` ភ្ជាប់ `T` ដោយសម្ព័ន្ធអុីដ្រូសែន 2

  `C` ភ្ជាប់ `G` ដោយសម្ព័ន្ធអុីដ្រូសែន 3

  នាំឱ្យ

  ` L= 2A + 3C = 2A + 3G = 2T+ 3C = 2T + 3G`

  L ជាចំនួនសម្ព័ន្ធអុីដ្រូសែនសរុបក្នុងម៉ូលេគុល ADN

 • ដោយ `ADN` មានពីច្រវាក់ ហើយនុយក្លេអូទីតមានប្រវែង `0.34 nm`

  នាំឱ្យ

  `l = M/2 \times 0.34nm `


  `l` កូនសរុប `= (M `កូនសរុប)` /2 \times 0.34nm `


  `l`កូនកើតថ្មីសរុប `= (M')/2 \times 0.34nm`

 • រូបមន្ដទី ១ ដោយមួយជំហានមានប្រវែង `3.4 nm`

  នាំឱ្យ

  ចំនួនជំហាន ឬ រង្វេល ឬ ស្ពៀរ = `l/3.4 nm` `\quad ( l ` គិតជា `nm )`

  រូបមន្តទី ២ ដោយមួយជំហានមាន `20` នុយក្លេអូទីត

  នាំឱ្យ

  ចំនួនជំហាន ឬ រង្វេល ឬ ស្ពៀរ `= M/ 20`

 • តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត `A - T,C - G` នាំឱ្យ `A = T , C = G`

  សែន ឬ `ADN` `{(\underline(A_1 \quad T_1 \quad C_1 \quad G_1)),(\overline{T_2 \quad A_2 \quad G_2 \quad C_2}):}`

  នាំឱ្យ

  `A_1 = T_2 , \quad T_1 = A_2 , \quad C_1 = G_2, \quad G_1 = C_2 `


  `A = T = A_1 + A_2 = A_1 + T_1`


  `C = G = C_1+ C_2 = C_1 + G_1`


  នាំឱ្យ

  ` %A = %T =( %A_1+%A_2)/2=(%A_1+%T_1)/2`


  ` %C = %G = (%C_1+%C_2) / 2=(%C_1+%G_1)/2`

  • A. ក្នុងករណី `ADN` ស្វ័យដំឡើងទ្វេ 1 ដង

   ម៉ូលេគុល `ADN` មេមួយស្វ័យដំឡើងទ្វេ 1 ដងត្រូវការចំនួននុយក្លេអូទីត សេរីស្មើនឹងចំនួននុយក្លេអូទីតមេ

   នាំឱ្យ

   `M' = M`


   នាំឱ្យ

   `A' = T' = A = T ,\quad C' = G' = C = G`

  • B. ក្នុងករណី `ADN` ស្វ័យដំឡើងទ្វេចាប់ពី 2 ដងឡើង
   • 1. `ADN` មួយស្វ័យដំឡើងទ្វេច្រើនដង

    ADN មេ 1 ស្វ័យដំឡើងទ្វេ

    1 ដងទទួលបាន `ADN` កូន `2^1`

    2 ដងទទួលបាន `ADN` កូន `2^2`

    ………………………………

    n ដងទទួលបាន `ADN` កូន `2^n`

    ដោយ `ADN` មេមួយស្វ័យដំឡើងទ្វេ `n` ដងទទួលបាន `ADN` កូន `2^n` ក្នុងនោះមាន `ADN` មេ `1` និង `ADN` ថ្មី `2^n - 1`

    នាំឱ្យ ចំនួននុយក្លេអូទីតសរីសរុប

    `M' = M(2^n— 1)`

    ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីនីមួយៗ

    `A' = T' = A(2^n-1) = T(2^n-1) ,C' = G' = C(2^n-1) = G(2^n-1)`

    ចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ `ADN` កូនទាំងអស់គឺ

    `M`កូនសរុប `= M_`មេ `\times 2^n`


    ប្រវែងសរុបរបស់ `ADN` កូនទាំងអស់គឺ

    `l` កូនសរុប = `l`មេ `times 2^n`

   • 2.ពីរខុសគ្នាស្វ័យដំឡើងទ្វេច្រើនដងដូចគ្នា

    ADN មេ 1 ស្វ័យដំឡើងទ្វេ

    1 ដងទទួលបាន `ADN` កូន `2^1`

    2 ដងទទួលបាន `ADN` កូន `2^2`

    ………………………………

    n ដងទទួលបាន `ADN` កូន `2^n`

    ដោយ `ADN` មេមួយស្វ័យដំឡើងទ្វេ `n` ដងទទួលបាន `ADN` កូននីមួយៗ `2^n` ក្នុងនោះមាន `ADN` មេ `1` និង `ADN` ថ្មី `2^n - 1`

    នាំឱ្យ

    `M'`សរុប `= M`មេសរុប `\times (2^n -1) `

    `( M`មេសរុប `=M_1 + M_2 )`

    ដោយ ADN មេនីមួយៗស្វ័យដំឡើងទ្វេ n ដងដូចគ្នា

    នាំឱ្យ

    `M`កូនសរុប `= M_`មេ `\times 2^n`

    `( M`មេសរុប `=M_1 + M_2 )`
   • 3. `ADN` ពីរខុសគ្នាស្វ័យដំឡើងទ្វេច្រើនដងខុសគ្នា

    ADN មេ 1 ស្វ័យដំឡើងទ្វេ

    1 ដងទទួលបាន `ADN` កូន `2^1`

    2 ដងទទួលបាន `ADN` កូន `2^2`

    ………………………………

    n ដងទទួលបាន `ADN` កូន `2^n`

    `ADN` មេទី`1` ស្វ័យដំឡើងទ្វេ `n` ដង

    `ADN` មេទី`2` ស្វ័យដំឡើងទ្វេ `m` ដង

    ដោយ `ADN 1` ស្វ័យដំឡើងទ្វេ `n` ដង ទទួលបាន `ADN` `2^n` ក្នុងនោះ

    មាន `ADN` មេ `1` និង `ADN` ថ្មី `2^n - 1`

    នាំឲ្យ `M'_1 = M_1 (2^n - 1)`

    នាំឲ្យ `M'_2 = M_2 (2^m - 1)`

    ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីសរុបនៃ `ADN` ទាំងអស់គឺ

    `M'`សរុប `= M'_1 + M'_2`

    `M'_1` កូនទី1សរុប `= M'_1 times 2^n`

    `M'_1` កូនទី2សរុប `= M'_2 times 2^m`

    នាំឲ្យ

    `M`កូនសរុប= `M`កូនសរុប `+ M`កូនទី1សរុប `+ M`កូនទី2សរុប

    + ករណីគេប្រាប់ថា `ADN ` ទី `1` ស្វ័យដំឡើងទ្វេ ច្រើនជាង ឬលើសជាង `ADN` ទី `2` ចំនួន `p ` ( `p` ជាចំនួនពិត)

    យើងតាង

    `n` ជាចំនួនដង `ADN` ទី `1`ស្វ័យដំឡើងទ្វេ


    `n - p` ជាចំនួនដង `ADN` ទី `2` ស្វ័យដំឡើងទ្វេ

    + ករណីគេប្រាប់ថា `ADN` ទី `1` ស្វ័យដំឡើងទ្វេ តិចជាង `ADN` ទី `2` ចំនួន `q ` ( `q ` ជាចំនួនពិត)

    យើងតាង

    `n` ជាចំនួនដង `ADN` ទី `1`ស្វ័យដំឡើងទ្វេ


    `n + q` ជាចំនួនដង `ADN` ទី `2` ស្វ័យដំឡើងទ្វេ

  • C.ករណីដឹងចំនួននុយក្លេអូទីតរបស់ `ADN` មេ និង `ADN` កូន

   មិនបាច់វាចារទេ

   - ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីសរុប

   `M' = ` Mកូនសរុប `- M` មេ

   + សម្គាល់ : ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរី `(M')` គឺជាចំនួននុយក្លេអូទីតកើតថ្មី ដែលម៉ូលេគុល `ADN` ត្រូវការក្នុងការស្វ័យដំឡើងទ្វេ។នុយក្លអូ ទីសេរីស្ថិតនៅសេរីរាយបាយក្នុងណ្វៃយ៉ូ។

  • ក. ដើម្បីរក `M` បើគេប្រាប់ម៉ាសម៉ូលនៃនុយក្លេអូទីតសរុប

   ដោយនុយក្លេអូទីតមួយមានម៉ាសម៉ូលេគុល `300` ខ្នាត `C`

   នាំឱ្យ

   ម៉ាសម៉ូលេគុល `ADN = M times 300`

  • ខ. ករណីខ្លះ ម៉ាសម៉ូលេគុលនុយក្លេអូទីតនីមួយៗមិនស្មើគ្នាទេ

   លំហាត់ខ្លះទៀតប្រាប់ ម៉ាសនុយក្លេអូទីប្រភេទ `A` ស្មើនឹងម៉ាសនុយក្លេ អូទីតប្រភេទ `G` គឺស្មើនេង `400` ខ្នាតកាបូន ហើយម៉ាសនុយក្លេអូទីប ភេទ `T` ស្មើនឹងម៉ាសនុយក្លេអូទីតប្រភេទ `C` គឺស្មើនឹង `300` ខ្នាតកាបូន។

   ម៉ាសម៉ូលេគុល `ADN = 400A + 300T + 300C + 400G`

   តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត `A - T, \quad C - G` នាំឲ្យ `A = T , \quad C = G `

   ម៉ាសម៉ូលេគុល `ADN = A(400 + 300) + C(300 + 400)` ` = 700A + 700C = 700(A + C)=700 times M/2` ( ព្រេាះ `M/2 = A +C `)

   ដោយម៉ាសនុយក្លេអូទីតនីមួយៗមិនស្មើគ្នាទេ ម៉ាសច្រវាក់ម្ខាងៗរបស់ `ADN` ក៏មិនស្មើគ្នាដែរ

   ម៉ាសម៉ូលេគុល `ADN` ច្រវាក់ទី `1 = 400 A_1 + 300T_1 + 300C_1 + 400G_1`


   ម៉ាសម៉ូលេគុល `ADN` ច្រវាក់ទី `2 = 400A_2+ 300T_2 + 300C_2 + 400G_2`

 • បើ `a , b, c , d `ជាចំនួនពិត យើងបាន

  ច្រវាក់ទី1

  `A_1/a = T_1/b=C_1/c=G_1/d=(A_1 + T_1+ G_1)/(a+b+c+d)= (M/2)/(a+b+c+d)`


  `(%A_1)/a = (%T_1)/b=(%C_1)/c=(%G_1)/d=(A_1 + T_1+ G_1)/(a+b+c+d)= (M/2)/(a+b+c+d)`

  (ភាគរយគិតធៀបនឹងនុយក្លេអូទីតច្រវាក់ម្ខាង)

  • រូបមន្តទី១

   តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត `A - T` នាំឱ្យ `A = T,C - G` នាំឱ្យ `C = G `

   នាំឱ្យ `M = 2A + 2C (1)`

   ដោយ `A` ភ្ជាប់ `T` ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន `2`

   `C` ភ្ជាប់ `G` ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន `3`

   នាំឱ្យ `L= 2A + 3C (2)`

   តាម `(1)` និង `(2)` យើងទាញបានប្រព័ន្ធសមីករ

   `{(2A + 2C = M \quad (1)),(2A + 3C = L \quad (2)):}`

   ( ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការដើំម្បីរក `A` និង `C` )
  • រូបមន្តទី២

   តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត `A - T` នាំឱ្យ `A = T,C - G` នាំឱ្យ `C = G `

   នាំឱ្យ `M = 2A + 2C `

   ដោយ `A` ភ្ជាប់ `T` ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន `2`

   `C` ភ្ជាប់ `G` ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន `3`

   នាំឱ្យ `L= 2A + 3C = (2A + 2C) + C = M + C `

   នាំឱ្យ

   `C= L-M`

ការសំដែងចេញនៃសែន

 • ដោយ `ARN_m` មានរីបូនុយក្លេអូទីតឬនុយក្លេអូទីតបួនប្រភេទគឺ `A , U , C , G`

  • `%A_(ARN_m) =(A_(ARN_m) times 100)/m , %U_(ARN_m) = (U_(ARN_m) times 100)/m`
   `%C_(ARN_m) = (C_(ARN_m) times 100)/m , %G_(ARN_m) = (G_(ARN_m) times 100)/m`

  • ភាគរយនៃនុយក្លេអូទីត នោះ

   គេបាន `M = (A_(ARN_m) times 100)/(% A_(ARN_m))= (U_(ARN_m) times 100)/(%U_(ARN_m)) = (C_(ARN_m) times 100)/ (%C_(ARN_m)) = (G_(ARN_m) times 100)/(% G_(ARN_m)) `

  • គេបាន `A_(ARN_m) = (m times %A_(ARN_m))/100 , U_(ARN_m) = (m times %U_(ARN_m))/100 `
   ` C_(ARN_m) = (m times %C_(ARN_m))/100 , G_(ARN_m) = (m times %G_(ARN_m))/100 `

 • ដោយ `ARN_m` មានរីបូនុយក្លេអូទីត ឬនុយក្លេអូទីតបួនប្រភេទគឺ `A,U, C, G`

  នាំឱ្យ

  `m = A + U + C + G` នាំឱ្យ `%A + %U + %C + %G = 100%`

 • នាំឱ្យ

  `m = M` សែន`/2 `

  ចេញពីរូបមន្តខាងលើយើងបាន

  `M` សែន `= 2 times m `

 • តាមគោលការណ៍បំពេញបាស `A - T , C - G`

  នាំឱ្យ `A=T, C=G`

  សែន `{(\underline(A_1 \quad T_1 \quad C_1 \quad G_1)),(\underline(A_2 \quad T_2 \quad C_2 \quad G_2)):}`

  នាំឱ្យ

  `A_1 = T_2, \quad T_1 = A_2 ,\quad C_1 = G_2,\quad G_1 = C_2`


  នាំឱ្យ

  ` A` សែន `= T` សែន `= A_1 + A_2 = A_1 + T_1 `


  `C` សែន ` = G` សែន `= C_1 + C_2 = C_1 + G_1`

 • តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម និងបំពេញបាស `A-T, C-G`

  នាំឱ្យ `A=T, C=G`

  `T_2\quad` `A_2\quad` `G_2\quad` `C_2`

  `A_1\quad` `T_1\quad` `C_1\quad` `G_1`

  សែន `{(\underline(T_2 \quad A_2 \quad G_2 \quad C_2)),(\underline(A_1 \quad T_1 \quad C_1 \quad G_1)):}`

  `ARN_m \quad \underline(\quad U \quad A\quad G\quad C)`

  នាំឱ្យ

  `%A` សែន `= %T` សែន `= (%A_1+ %T_1)/2 = (( %U + %A)_(ARN_m))/2 `
  `%C` សែន `= %G` សែន `= (%C_1+ %G_1)/2 = (( %G + %C)_(ARN_m))/2`

 • តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម និងបំពេញបាស `A-T , C-G`

  នាំឱ្យ `A=T, C=G`

  សែន `{(\underline(T_2 \quad A_2 \quad G_2 \quad C_2)),(\underline(A_1 \quad T_1 \quad C_1 \quad G_1)):}`

  `ARN_m \quad \underline(\quad U \quadA \quad G\quad C)`

  នាំឱ្យ

  `A_(ARN_m) = T_1 = A_2 ,\quad U_(ARN_m) = A_1 = T_2`

  `C_(ARN_m) = G_1 = C_2 ,\quad G_(ARN_m) = C_1 = G_2`

  `A` សែន `= T` សែន `= A_1 + T_1= (U + A)_(ARN_m) `
  `C` សែន `= G` សែន `= C_1 + G_1 = (G + C)_(ARN_m)`

 • ដោយចម្ងាយពីនុយក្លេអូទីតមួយទៅនុយក្លេអូទីតមួយទៀតមាន `0.34 nm`

  នាំឱ្យ

  ` l_(ARN_m) = m times 0.34nm`

  ដោយ `ARN_m` ចម្លងចេញពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន

  នាំឱ្យ

  `m= M`សែន`/ 2`

  នាំឱ្យ

  `l_(ARN_m) =l` សែន

 • ដោយ រីបូនុយក្លេអូទីតពីរភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមីមួយ ហើយរីបូនុយក្លេអូទីតភ្ជាប់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់

  នាំឱ្យ

  សម្ព័ន្ធគីមីរបស់ `ARN_m = m - 1`

 • ដោយនុយក្លេអូទីតមួយមានម៉ាសម៉ូលេគុល `300` ខ្នាត `C`

  ម៉ាសម៉ូលេគុលសែន `= M `សែន `times 300`


  នាំឱ្យ

  `M` សែន`=` ម៉ាសម៉ូលេលេគុលសែន `/300`

  ដោយនុយក្លេអូទីតមួយមានម៉ាសម៉ូលេគុល `300` ខ្នាត `C`

  ម៉ាសម៉ូលេគុល `ARN_m = m times 300`


  នាំឱ្យ `M` សែន`=` ម៉ាសម៉ូលេលេគុល `ARN_m` `/300`

  ករណីខ្លះ ម៉ាសម៉ូលេគុលនុយក្លេអូទីតនីមួយៗមិនស្មើគ្នាទេ

  លំហាត់ខ្លះទៀតប្រាប់ ម៉ាសនុយក្លេអូទីប្រភេទ `A` មួយ ស្មើនឹង ម៉ាសនុយក្លេអូទីតប្រភេទ `G` មួយ គឺស្មើនឹង `400` ខ្នាតកាបូន ហើយ ម៉ាសនុយក្លេអូទីប្រភេទ `U` មួយ ស្មើនឹងមាំសនុយក្លេអូទីតប្រភេទ `C` មួយ គឺស្មើនឹង `300` ខ្នាតកាបូន។

  នាំឲ្យ

  ម៉ាសម៉ូលេគុល `ADN_m = 400A + 300U + 300C + 400G`

 • ដោយអាស៊ីតអាមីនេមួយមានម៉ាសម៉ូលេគុល `110`ខ្នាត `C`

  នាំឱ្យ

  ម៉ាសម៉ូលេគុលប្រទីត `=` ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ ` times 110`


  នាំឱ្យ

  ចំនួនអាស៊ីតអាមី នេ `=` ម៉ាសម៉ូលេលេគុលប្រូទីត`/110`

 • ដោយអាស៊ីតអាមីនេ `1` ទទួលក្រមពីនុយក្លេអូទីត `3` ដែលតភ្ជាប់គ្នា នៅលើច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន ក្នុងនោះមានត្រីធាតុ `1` ជាកូដុងផ្ដើមត្រូវ នឹងមេត្យូនីនផ្ដាច់ចេញពេលសំយោគចប់ និងត្រីធាតុ `1` ទៀតជាកូដុងស្តុបមិនត្រូវនិងអាស៊ីតអាមីនេ

  នាំឱ្យ

  ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ ប្រូទីត `= (M`សែន /2)`/(3)-2= M `សែន `/6 -2 = (M`សែន-12)`/6`


  នាំឱ្យ

  `M`សែន `= (` ចំនួន` A A times 6 ) + 12`

  ដោយតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីត `3` ឬត្រីធាតុមួយនៅលើ `ARN_m` ជា ក្រមនៃអាស៊ីតអាមីនេមួយហើយកូដុងស្ដុបមិនត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីន និងកូដុងផ្ដើមដែលត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីនេមេត្យូនីនដែលត្រូវផ្ដាច់ចេញ ដនៅពេលប្រូតេអុីនសំយោគចប់

  នាំឱ្យ

  ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេមួយម៉ូលេគុលប្រូតេអុីន `= m/3 -2= (m-6)/3`


  នាំឱ្យ

  `m =(` ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេមួយម៉ូលេគុលប្រូតេអុីន`times 3) + 6`

 • ដោយត្រីធាតុមួយ ឬកូដុងមួយមាននុយក្លេអូទីតរបស់ `ARN_m` ចំនួន `3`

  នាំឱ្យ

  ចំនួនត្រីធាតុ `=` ចំនួនកូដុង `= m/3 `


  នាំឱ្យ

  `m =` ចំនួនត្រីធាតុ ឬចំនួនកូដុង `times 3`

 • ដោយអាស៊ីតអាមីនេមួយត្រូវនឹងត្រីធាតុមួយ ឬកូដុងមួយ ហើយតឹ្រ ធាតុមួយជាកូដុងស្តុបមិនត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីនេ និងកូដុងមួយទៀត ជាកូដុងផ្តើមដែលត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីនេមេត្យូនីនដែលត្រូវផ្ដាច់នៅ ពេលប្រូតេអុីនសំយោគចប់

  នាំឱ្យ

  ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ `=` ចំនួនត្រីធាតុ ឬចំនួនកូដុង `- 2`


  នាំឱ្យ

  ចំនួនត្រីធាតុ ឬចំនួនកូដុង `=` ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ `+ 2`

 • ២៩.

  `M_(ADN) = M`សែន ` times` ចំនួននសែន

  នាំឱ្យ

  ចំនួនសែន = `M_(ADN)` /Mសែន `= l_(ADN)`/ lសែន `= l_(ADN)/l_(ARN_m)`

  ព្រោះ `l`សែន `= l_(ARN_m)`

 • នាំឱ្យ

  ចំនួនប្រភេទប្រទីតឬប្រូតេអុីន `=` ចំនួនសែន

 • ៣១.

  ចំនួនប្រភេទប្រូតេអុីន `=` ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេគ្រប់ម៉ូលេគុលប្រូតេអុីន `/` ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេក្នុងមួយម៉ូលេគុលប្រូតេអុីន

  - ប្រើរូបមន្តនេះបានលុះត្រាតែគេប្រាប់ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេគ្រប់ប្រូតេអុីន ហើយត្រូវរកចំនួនអាស៊ីតអាមីនេមួយប្រូតេអ៊ីនតាមរូបមន្តទី `២៦`

  - បើគេប្រាប់ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេមួយប្រូតេអុីន ត្រូវរក `m` តាមរូបមន្តទី `២៦` ហើយរក `M`សែន តាមរូបមន្តទី `២២` រួចរកចំនួនសែនតាមរូបមន្តទី `២៩` បន្ទាប់មក រកចំនួនប្រភេទប្រទីតឬប្រូតេអុីនតាមរូបមន្តទី `៣០`

 • ៣២

  ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេក្នុងមួយម៉ូលេគុលប្រូតេអុីន `=` `l`ប្រូទីត`/` `l`អាសុីអាមីនេ

 • - ដោយអាស៊ីតអាមីនេមួយត្រូវដឹកនាំដោយ `ARN_t` មួយដងគិតទាំងមេត្យូនីន

  នាំឱ្យ

  ចំនួនដងនៃ `ARN_t \quad` ចូលរីបូសូម `=` ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ `+ 1`

  - ដោយ `ARN_t \quad` មួយមានអង់ទីកូដុងមួយត្រូវនឹងកូដុងរបស់ `ARN_m` លើកលែងតែក្លើងស្តុប

  នាំឱ្យ

  ចំនួនដងនៃ `ARN_t \quad` ចូលរីបូសូម `=m/3 - 1`

  B. ចំនួនអង់ទីកូដុងរបស់ `ARN_t`

  - ដោយ `ARN_t` មួយមានអង់ទីកូដុងមួយត្រូវនឹងកូដុងរបស់ `ARN_m` លើកលែងតែកូដុងស្តុប

  នាំឲ្យ

  ចំនួនអង់ទីកូដុងរបស់ `ARN_t=m/3 - 1`

  - ដោយ `ARN_t` មួយមានអង់ទីកូដុងមួយ

  នាំឲ្យ

  ចំនួនអង់ទីកូងរបស់ `ARN_t` =ចំនួន `ARN_t`

 • A. ករណីម៉ូលេគុល `ARN_m` តែមួយ

  - ដោយរីបូសូមច្រើនឆ្លងកាត់មិនត្រឡប់មកវិញ

  នាំឱ្យ

  ចំនួនប្រូទីត `=` ចំនួនរីបូសូម


  ចំនួនអា.អា.សរុបគ្រប់ប្រទីត=ចំនួនរីបូសូម `times` ចំនួនអា.អា.មួយប្រូទីត

  - ដោយរីបូសូមមួយឆ្លងកាត់ដោយត្រឡប់មកវិញ `n` ដង

  នាំឱ្យ

  ចំនួនប្រទីត `= n`


  ចំនួនអា.អា. សរុបគ្រប់ប្រទីត `= n times` ចំនួនរីបូសូម `times` ចំនួនអា.អា.មួយប្រូទីត

  B. ករណីម៉ូលេគុល `ARN_m` ច្រើន

  - ដោយរីបូសូមមួយឆ្លងកាត់ `ARN_m` ច្រើនមិនត្រឡប់មកវិញ

  នាំឱ្យ

  ចំនួនប្រទីត = ចំនួនម៉ូលេគុល `ARN_m`


  ចំនួនអា.អា. សរុបគ្រប់ប្រទីត=ចំនួន `ARN_m times ` ចំនួនអា.អា.មួយប្រទីត

  - ដោយរីបូសូមច្រើនឆ្លងកាត់ `ARN_m` ច្រើនមិនត្រឡប់មកវិញ

  នាំឱ្យ

  ចំនួនប្រទីត `=` ចំនួនរីបូសូម `times` ចំនួនម៉ូលេគុល`ARN_m`


  ចំនួនអា.អា.សរុបគ្រប់ប្រូទីត= ចំនួនរីបូសូម `times`ចំនួន `ARN_m times` ចំនួនអា.អា.មួយប្រូទីត

  - ដោយរីបូសូមច្រើនឆ្លងកាត់ `ARN_m` ច្រើនត្រឡប់មកវិញ `n` ដង

  នាំឱ្យ

  ចំនួនប្រូទីត = ចំនួនរីបូសូម `times` ចំនួនម៉ូលេគុល `ARN_m \quad times n`

  ចំនួនអា.អា. សរុបគ្រប់ប្រូទីត=ចំនួនរីបូសូម `times` ចំនួន `ARN_m \quad times n \quad times` ចំនួនអា.អា.មួយប្រូទីត

  C. ចំនួនអាស៊ីតអាមីនសរុបនៃប្រទីតទាំងអស់(ប្រូទីតប្រភេទដូចគ្នា)

  ចំនួនអា.អា. សរុបគ្រប់ប្រូទីត=ចំនួនប្រូទីត `times`ចំនួនអា.អា.មួយប្រូទីត

  មើលរូបមន្តទី `២៦`
  • + ដោយរីបូសូមមួយឆ្លងកាត់ម៉ូលេគុល `ARN_m` មួយ

   `V = l_(ARN_m)` / `\quad` `t ` រីបូសូមមួយឆ្លងកាត់

   `v` ល្បឿនផ្លាស់ទីរបស់រីបូសូមគិតជា `nm` / `s`
   `l` ប្រវែងម៉ូលេគុល `ARN_m` គិតជា `nm`
   `t` រយៈពេលរីបូសូមផ្លាស់ទីលើម៉ូលេគុល `ARN_m` គិតជា `s`

  • + ដោយរីបូសូមច្រើនឆ្លងកាត់ម៉ូលេគុល `ARN_m` មួយ

   `V =(l_(ARN_m) +` `l`ប្រឡោះសរុបរីបូសូម) / `\quad t \quad`រីបូសូមសរុបឆ្លងកាត់

   `l`ប្រឡោះសរុបរីបូសូម = `l`ប្រឡោះ `times` (ចំនួនរីបូសូម - 1)

  • + ដោយរីបូសូមច្រើនឆ្លងកាត់ម៉ូលេគុល `ARN_m` ច្រើន

   `V= (l_(ARN_m)` សរុប `+` `l`ប្រឡោះសរុបរីបូសូម`+` `l`ប្រឡោះសរុប `ARN_m` ) / `\quad t \quad` រីបូសូមមួយឆ្លងកាត់

   `l`ប្រឡោះសរុប `ARN_m` = `l`មួយប្រឡោះ `times` (ចំនួនរីបូសូម `- 1`)

   `l`ប្រឡោះសរុប `ARN_m` = `l`មួយប្រឡោះ`ARN_m times` (ចំនួន `ARN_m - 1`)

  • + ដោយរីបូសូមមួយឆ្លងកាត់ម៉ូលេគុល `ARN_m` ច្រើន ក្នុងចន្លោះពេល `t`

   `V= l_(ARN_m) `សរុប / (`t \quad`រីបូសូមមួយឆ្លងកាត់ `- \quad t \quad` ចន្លោះសរុប)

   `t` ចន្លោះសរុប `= t `ចន្លោះរីបូសូមឆ្លងកាត់ប្រឡោះ `ARN_m times ( `ចំនួន`ARN_m -1 )`

  • + ដោយរីបូសូមមួយឆ្លងកាត់ម៉ូលេគុល `ARN_m` ច្រើន

   `V = (l_(ARN_m) `សរុប `+ l`ប្រឡោះសរុប`ARN_m`)/` \quad t \ quad` រីបូសូម សរុប ឆ្លងកាត់

   `l`ប្រឡោះសរុប `ARN_m` = `l`មួយប្រឡោះ`ARN_m times` (ចំនួន `ARN_m - 1`)

 • ៣៦.

  រយៈពេលសរុប `=` រយៈពេលភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេមួយ `times` ចំនួនអាស៊ីតអាមីន

 • - រកចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ `ARN_m (m)`

  ដោយ `ARN_m` ចម្លងចេញពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន

  នាំឱ្យ

  `m = M `សែន /`2`

  - រកចំនួនកូដុង

  ដោយត្រីធាតុឬកូដុងមួយត្រូវគ្នានឹងនុយក្លេអូទីតរបស់ `ARN_m` ចំនួន `3`

  នាំឱ្យ

  ចំនួនត្រីធាតុឬកូដុង `= m/3`

  - រកចំនួនអាស៊ីតអាមីន

  ត្រីធាតុឬកូដុងមួយជាកូដុងស្តុបមិនត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីនេ និងកូដុង មួយទៀតជាកូដុងផ្ដើមដែលត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីនេមេត្យូនីនដែលត្រូវ ផ្តាច់នៅពេលប្រូតេអុីនសំយោគចប់

  ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ `= `ចំនួនកូដុង `-2`

 • បើ `a, b, c , d` ជាចំនួនពិត យើងបាន

  `A/a = U/b = C/c = G/d = (A + U + C + G)/(a+b+c+d)=m/(a+b+c+d) `

  នាំឪ្យ

  `(%A)/a = (%U)/b = (%C)/c= (%G)/d = (100%)/(a+b+c+d)`

  • `1 m = 10 \quad dm`
  • `1 m = 10^2 \quad cm`
  • `1 m = 10^3 \quad mm`
  • `1 m = 10^6 \quad \mu m`
  • `1 m = 10^9 \quad nm`
  • `1 m = 10^(10) \quad ^{o}A`
  • `1 dm = 10^(-1) \quad m`
  • `1 dm = 10 \quad cm`
  • `1 dm = 10^2 \quad mm`
  • `1 dm = 10^5 \quad \mu m`
  • `1 dm = 10^8 \quad nm`
  • `1 dm = 10^9 \quad ^{o}A`
  • `1 cm = 10^(-2) \quad m`
  • `1 cm = 10^(-1) \quad dm`
  • `1 cm = 10 \quad mm`
  • `1 cm = 10^4 \quad \mu m`
  • `1 cm = 10^7 \quad nm`
  • `1 cm = 10^8 \quad ^{o}A`
  • `1 mm = 10^(-3) \quad m`
  • `1 mm = 10^(-2) \quad dm`
  • `1 mm = 10^(-1) \quad cm`
  • `1 mm = 10^3 \quad \mu m`
  • `1 mm = 10^6 \quad nm`
  • `1 mm = 10^(7) \quad ^{o}A`
  • `1 \mu m = 10^(-6) \quad m`
  • `1 \mu m = 10^(-5) \quad dm`
  • `1 \mu m = 10^(-4) \quad cm`
  • `1 \mu m = 10^(-3) \quad mm`
  • `1 \mu m = 10^3 \quad nm`
  • `1 \mu m = 10^6 \quad ^{o}A`
  • `1 nm = 10^(-9) \quad m`
  • `1 nm = 10^(-8) \quad dm`
  • `1 nm = 10^(-7) \quad cm`
  • `1 nm = 10^(-5) \quad mm`
  • `1 nm = 10^(-3) \quad \mu m`
  • `1 nm = 10 \quad ^{o}A`
  • `1 ^{o}A = 10^(-10) \quad m`
  • `1 ^{o}A = 10^(-7) \quad mm`
  • `1 ^{o}A = 10^(-9) \quad dm`
  • `1 ^{o}A = 10^(-4) \quad \mu m`
  • `1 ^{o}A = 10^(-8) \quad cm`
  • `1 ^{o}A = 10^(-1) \quad nm`
 • - ផលសងការរេវាងនុយក្លេអូទីតរបស់ `ADN` ទី `1` និង `ADN` ទី `2 `

  `\Rightarrow `សរសេរបម្រាប់ `: M_1^2 - M_2^2`

  - ការេនៃផលសងរវាងនុយក្លេអូទីតរបស់ `ADN` ទី `1` និង `ADN` ទី `2 `

  `\Rightarrow `សរសេរបម្រាប់ `: (M_1 - M_2)^2`

  - ផលបូកការរេវាងនុយក្លេអូទីតរបស់ `ADN` ទី `1` និង `ADN` ទី `2 `

  `\Rightarrow `សរសេរបម្រាប់ `: M_1^2 + M_2^2`

  - ផលសងការរេវាងនុយក្លេអូទីត `A ` និង ` C \quad `សរសេរបម្រាប់ `: A^2 - C^2`

  - ការេនៃផលសងរវាងនុយក្លេអូទីត `A ` និង ` C \quad `សរសេរបម្រាប់ `: (A - C)^2`

  - ផលបូកការរេវាងនុយក្លេអូទីត `A ` និង ` C \quad `សរសេរបម្រាប់ `: A^2 + C^2`

  - ផលបូកវាងនុយក្លេអូទីត `A ` និង ` C \quad `សរសេរបម្រាប់ `: (A + C)^2`

  -នុយក្លេអូទីត `A` លើស ឬ ច្រើនជាងនុយក្លេអូទីត `C` សរសេរបម្រាប់ `: A - C`

  -នុយក្លេអូទីត `A` តិចជាងនុយក្លេអូទីត `C` សរសេរបម្រាប់ `: C - A`

  -នុយក្លេអូទីត `A` លើស ឬ ច្រើនជាងនុយក្លេអូទីត `C` ចំនួន `p` ដង ( `p` ជាចំនួន ពិត) សរសេរបម្រាប់ `: A = p times C`

  -នុយក្លេអូទីត `A` តិចជាងនុយក្លេអូទីត `C` ចំនួន `p` ដង ( `p` ជាចំនួន ពិត) សរសេរបម្រាប់ `: A = C/p` ឬ `C = p times A`

  -ចំនួននុយក្លេអូទីតច្រវាក់ម្ខាង សរសេរបម្រាប់ `: M/2 ឬ m` ( តែ `m` ច្រើនសម្រាប់នុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ `ARN_m` )

  -ចំនួននុយក្លេអូទីត `A` និង `C` សរសេរបម្រាប់ `: A + C `

  - ចំនួននុយក្លេអូទីត `A` និង `C` មានសមាមាត្ររៀងគ្នា `a` និង `b` ( `a` និង `b` ជាចំនួនពិត) សរសេរបម្រាប់ `: A/a = C/b `

  - ចំនួននុយក្លេអូទីត `A, U,C` និង `G` មានសមាមាត្ររៀងគ្នា `a, b, c` និង `d` (`a, b, c` និង `d` ជាចំនួនពិត) សរសេរបម្រាប់ `: A/a= U/b =C/c=G/d `