គណិតវិទ្យា

តក្កវិទ្យា

១.សំណើ

និយមន័យៈ សំណើ គឺជាអំណះអំណាងទាំងឡាយណាដែលគេអាចសម្រេចថាពិត ឬក៏ មិនពិត ។

 • គេតាងឈ្មោះនៃសំណើដោយអក្សរ p, q, r, s,... ។

 • បើ p ជាសំណើពិតនោះ p មានតម្លៃភាពពិតស្មើនឹង 1 គឺ ត.(p)=1

 • បើ p ជាសំណើមិនពិតនោះpមានតម្លៃភាពពិតស្មើនឹង ០ គឺ ត.(p) = 0

២. ឈ្នាប់តក្កវិទ្យា
ក. ឈ្នាប់និង ( `wedge` )
 • គេកំណត់សរសេរ p `wedge` q អានថា p និង q

 • សំណើ p `wedge` q ពិតតែក្នុងករណីសំណើ p និង​​ q ពិត

ខ.ឈ្នាប់ឬ ( `vee` )
 • គេកំណត់សរសេរ p `vee` q អានថា p ឬ q

 • សំណើ p `vee` q មិនពិតតែក្នុងករណីសំណើ p និង q មិនពិតទាំងពីរ

គ. ឈ្នាប់មិន ( `overline` )
 • គេកំណត់សរសេរ `overline{P}` អានថា មិន p

 • សំណើ p និង សំណើ `overline{P}` មានតម្លៃភាពពិតខុសគ្នា។

ឃ​. ឈ្នាប់នាំឱ្យ (`Rightarrow`)
 • គេកំណត់សរសេរ p `Rightarrow` q អានថា p នាំឲ្យ q

 • សំណើ p `Rightarrow` q មិនពិតតែក្នុងករណីសំណើ p ពិត និង q មិនពិត ក្រៅពីនេះវាជាសំណើពិត។

  • p ជាលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យ q។

  • q ជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីឲ្យ p ។

ង. ឈ្នាប់សមមូល ( `Leftrightarrow` )
 • គេកំណត់សរសេរ p `Leftrightarrow` q អានថា p សមមូល q

 • សំណើ p `Leftrightarrow` q ពិតតែក្នុងករណីដែលសំណើ p និងសំណើ q មានតម្លៃភាពពិតដូចគ្នា ។

  • p ជាលក្ខខណ៏ចាំបាច់ និងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យ q ។

  • ជាទូទៅ p `Leftrightarrow` q = (p `Rightarrow` q) `wedge`​ (q `Rightarrow` p)

៣. ប្រភេទនៃសម្រាយបញ្ជាក់
ក. សម្រាយបញ្ជាក់ដោយផ្ទល់

ប្រភេទនៃសម្រាយបញ្ជាក់នេះគឺជាការស្រាយបញ្ជាក់ត្រង់ៗទៅតាមអ្វីដលគេចង់បាន។

ខ. សម្រាយបញ្ជាក់តាមសំណើផ្ទុយពីសម្មតិកម្ម

របៀបដោះស្រាយ

  ឧបមាថា គេចង់បង្ហាញសំណើ p `Rightarrow` q ពិត
 • ជំហ៊ានទី១ ត្រូវកំណត់សំណើ p និងសំណើ q ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

 • ជំហ៊ានទី២ ត្រូវកំណត់សំណើ `overline{P}` និងសំណើ `overline{q}` ។

 • ជំហ៊ានទី៣ គេផ្តើមពី `overline{q}` បញ្ចាក់រហូតគេបានសំណើ `overline{P}`ដែលជាសំណើផ្ទុយពីសម្មតិកម្ម គឺមានន័យថាគេបានបង្ហាញថា `overline{q} Rightarrow overline{P}` ពិត

ដូចនេះគេបានសំណើ p `Rightarrow` q ពិត ។

គ. សម្រាយបញ្ជាក់ផ្ទុយពីការពិត

របៀបដោះស្រាយ

 • ជំហ៊ានទី១ តាង​ p ជាសំណើដែលត្រូវបង្ហាញ។

 • ជំហ៊ានទី២ ត្រូវកំណត់សំណើ `overline{P}` ។

 • ជំហ៊ានទី៣ ឧបមាថាសំណើ​ `overline{P}` ពិត រួចបកស្រាយបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បានលទ្ឋផលផ្ទុយពីទ្រឹស្តីគណិតវិទ្យា។ គេបានសំណើ `overline{P}` មិនពិត។​ ដូចនេះសំណើ​ p ពិត (ព្រោះតម្លៃភាពពិតរវាងសំណើ p និង​ `overline{P}` មានតម្លៃផ្ទុយគ្នា) ។

ឃ. សម្រាយបញ្ជាក់តាមទ្វេលក្ខខណ្ឌ

របៀបដោះស្រាយ

 • ជំហ៊ានទី១ បង្ហាញលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ p `Rightarrow` q

 • ជំហ៊ានទី២ បង្ហាញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ q `Rightarrow` p

ង. សម្រាយបញ្ជាក់តាមឧទាហរណ៍ផ្ទុញ

វិធីនេះតម្រូវឲ្យគេរកឧទាហរណ៍មួយមកបញ្ជាក់ថាសំណើដែលត្រូវបង្ហាញជាសំណើមិនពិត ។

សំណុំ

 • សំណុំ គឺជាបណ្ដុំនៃវត្ថុ ដែលកំណត់ដោយលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

 • ចំនួនធាតុនៃសំណុំ A តាងដោយ n(A)។

 • សំណុំទទេ គឺជាសំណុំដែលគ្មានធាតុសោះ ហើយតាងដោយ `emptyset` ។

 • ការកំណត់សំណុំមានពីររបៀប៖ កំណត់តាមការរៀបរាប់ឈ្មោះធាតុ និង កំណត់តាមលក្ខណៈរួមនៃធាតុ។

  • សំណុំរាប់អស់ជាសំណុំដែលមានចំនួនធាតុជាចំនួនកំណត់។

  • សំណុំអនន្តថាសំណុំដែលមានចំនួនធាតុច្រើនរាប់មិនអស់។

 • សំណុំស្មើគ្នាកាលណាសំណុំទាំងពីរមានបញ្ជីឈ្មោះធាតុដូចគ្នា។

 • A ជាសំណុំរង់នៃ​ B លុះត្រាតែគ្រប់ x `in` A នោះ x `in` B

 • បើ A ជាសំណុំនៃ B លុះត្រាតែគ្រប់ n(A) `le` n(B)។

 • បើ A ជាសំណុំរងផ្ទាល់នៃ B នោះ n(A) `lt` n(B)។

 • សំណុំសកលគឺជាសំណុំដែលមានគ្រប់ធាតុដែលគេបានជ្រើសរើសយកមកសិក្សា។

 • សំណុំរងបំពេញ `overline{A}` = { x / x `in` A , x `in` U}

 • សំណុំប្រសព្វ A `cap` B = { x `in` A និង x `in` B }

 • ប្រជុំរូបមន្តគណិតវិទ្យា

 • សំណុំប្រជុំ A `cup` B = { x `in` A ឬ x `in` B }

 • សំណុំ A និង B ជាសំណុំដាច់គ្នាលុះត្រាតែ A `cap` B = `emptyset` ។

 • ចំពោះគ្រប់សំណុំ A និងសំណុំសកល U គេបាន៖ A `cap overline {A}` = `emptyset` , A `cup overline{A}` = U ។

 • បើ A និង B ជាសំណុំរាប់អស់នោះគេបានរូបមន្ត៖ n(A `cup`​ B)= n(A)+n(B)-n(A `cap` B)

 • លក្ខណៈ DeMogan៖ `overline{A cup B}` = ​ `overline{A} cap overline{B}` ; `overline{A cap B}` = `overline{A} cup overline{B}`

 • លក្ខណៈផ្តុំ

  • 1/ A `cap` (B `cap` C) = ( A `cap` B) `cap` C

  • 2/ A `cup` ​(B `cup` ​C) = (A `cup` ​B) `cup` ​C

 • លក្ខណៈបំបែក

  • 1/ A `cap` (B `cup` C) = ( A `cup` B) `cup` (A `cap` C)

  • 2/ A `cup` (B `cap` C) = (A `cup` B) `cap` (A `cup` C)

ចំនួន ពហុធា ប្រព័ន្ឋរបាប់

១.ចំនួន

បន្ទាត់ចំនួន

image.png

លក្ខណៈនៃតម្លៃដាច់ខាត

 • |a|=a បើ a `ge` 0

 • |a|=- a បើ a `lt` 0

សំណុំចំនួនគត់ធម្មជាតិ IN = {1, 2 , 3 ,...}

សំណុំចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីហ្វ Z = {...,-2,-1,0,1,2,...}

ចំនួនសនិទានមានទម្រង់ ដែល mn ដែល​​ m និង n ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប

សំណុំចំនួនសនិទានតាងដោយ Q

គ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន a និង b គេបាន a < b `Leftrightarrow` `sqrt{a} lt sqrt{b}`

ចំពោះ a > b និង b > 0 គេបាន៖ `sqrt{ab}`= `sqrt{a}`.`sqrt{b}` , `sqrt{a^2}` =`(sqrt{a})^2` , `sqrt{a/b}`=`sqrt{a}/ sqrt{b}`

ទម្រង់ពន្លាតនៃប្រព័ន្ឋរបាប់គោល 10 មានរាង៖ `abcd_10 = a times 10^3 +b times 10^2+c times 10+d`

ទម្រង់ពន្លាតនៃប្រព័ន្ឋរបាប់គោល 2 មានរាង៖ `abcd_2 = a times 2^2+b times 2^2+c times 2+d`

២. ឯកធា និង ពហុធា

ឯកធាគឺជាកន្សោមដែលប្រមាណវិធីលើអថេរមានតែវិធីគុណ និង ស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្ដគត់វិជ្ជមាន ឬសូន្យ។

ឯកធាដូចគ្នា គឺជាឯកតាដែលមានផ្នែកអថេរដូចគ្នា។

ដឺក្រេនៃឯកធា ជាផលបូកនិទស្សន្តរបស់អថេរនីមួយៗនៃឯកធា។

ពហុធា ជាផលបូកនៃច្រើនឯកធាខុសៗគ្នា។

ដឺក្រេនៃពហុធា គឺជាដឺក្រេរបស់តួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ជាងគេ។

៣. ប្រមាណវិធីលើ ពហុធា

ដើម្បីបូក ឬ ដកពីរពហុធា គេត្រូវបូក ឬ ដកឯកធាដែលដូចគ្នា។

ដើម្បីគុណពហុធា និង ពហុធាគេយកតួនីមួយៗនៃពហុធាទីមួយគុណ គ្រប់តួនៃពហុធាទីពីរ រួចធ្វើប្រមាណវិធី។

៤. រូបមន្ត
 • `(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2`

 • `(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2`

 • `(a-b)(a+b) = a^2-b^2`

 • `(a + b + c)^2= a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca`

 • `(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3`

 • `(a-b)^3 = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3`

 • `(a+b)(a2-ab+b2)=a^3-b^3`

 • `(a-b)(a2+ab+b2)=a^3+b^3`

 • `acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)`

៥. ប្រមាណវិធីចែកពហុធា

ឧបមាថាគេមានកន្សោមពីរ A និង B ដែលមានអថេរដូចគ្ន ហើយមានដឺក្រេរៀងគ្នា m និង n ។ បើ m `ge`n គេអាចរកកន្សោមពីជគណិតពីរ Q និង R ដែល A=B `times` Q+R។ ដឺក្រេនៃ R តូចជាងដឺក្រេនៃ B។ Qជាផលចែក ហើយ R ជាសំណល់នៃក្នុងវិធីចែក។ ផលចែក Q មានដឺក្រេ m-n។

បើ R = 0 គេបាន A = B `times` Q នោះគេថា A ចែកដាច់នឹង B

៦. តួចែករួមធំបំផុត និង ពហុគុណរួមតូចបំផុត

តួចែករួមធំបំផុតនៃកន្សោម A និង B គឺជាផលគុណកត្តារួមដែលមាននិទស្សន្តតូចជាងគេ។

ពហុគុណរួមតូចបំផុត គឺជាផលគុណគ្រប់កត្តារួមដែលមាននិទស្សន្តធំជាងគេ ។

៧ . វិធាន

ដើម្បីគណនាតួចែករួមធំបំផុត៖

 • ១-ដាក់ផលគុណកត្តា គ្រប់តួទាំងអស់

 • ២-ជ្រើសរើសយកតែកត្តារួមដែលមាននិទស្សន្តតូចជាងគេ។

 • ៣-តួចែករួមធំបំផុត ជាផលគុណនៃកត្តារួមទាំងនោះ ។

ដើម្បីគណនាតួចែករួមតូចបំផុត៖

 • ១.ដាក់ជផលគុណកត្តា គ្រប់តួទាំងអស់

 • ២-ជ្រើសរើសយកតែកត្តាមិនរួម និង កត្តារួមដែលមាននិទស្សនធំជាងគេ។

 • ៣-ពហុគុណរួមតូចបំផុត ជាផលគុណនៃកត្តាទាំងនោះ ។

៨. ប្រមាណវិធីបូក ឬ ដកកន្សោមប្រភាគ

`A/C + B/C = (A + B)/C` និង `A/C - B/C = (A-B)C` ដែល `C ≠ 0` ។

៩. វិធាន

ដើម្បីធ្វើ វិធីបូក ឬដកកន្សោមប្រភាគគេត្រូវ៖

១.តម្រូវប្រភាគនីមួយៗឲ្យមានភាគបែងរួមដូចគ្នា

២-ធ្វើប្រមាណវិធីបូក ឬដកនៃភាគយក រក្សាទុកភាគបែងរួម

៣-សម្រួលលទ្ឋផល

១០. ប្រមាណវិធីគុណ និង ប្រមាណវិធីចែក

`A/C times B/C = (A times C)/(B times D)` និង `A/B div C/D = (A times D)/(B times C)` ដែល `B, C, D ne 0` ។

១១. វិធាន

ដាក់ភាគយក និង ភាគបែងនៃកន្សោមទាំងអស់ជាផលគុណកត្តា

សម្រួលកន្សោមប្រភាគនីមួយៗ

ធ្វើប្រមាណវិធីគុណ ឬ វិធីចែកតាមរូបមន្តខាងលើ។

សមីការ និង វិសមីការ

១. សមីការដឺក្រេទីពីរមានមួយអញ្ញាត

ក - និយមន័យ

សមីការដែលមានរាងទូទៅ ` ax^2 + bx + c = 0 ` ហៅថាសមីការដឺក្រេទីពីរ មានមួយអញ្ញាតដែល x ជាអញ្ញាត ហើយលេខមេគុណ a,b,c ជាចំនួនថេរ និង `a ne 0` ។

ខ - ដំណោះស្រាយសមីការដឺកទីពីរ

សន្មតថាគេមានសមីការ `ax^2 + bx + c = 0 , a ne 0`

ឌីសគី្រមីណង់សមីការ ` Delta = b^2 - 4ac`

 • បើ ` Delta > 0` សមីការមានឬសពីរជាចំនួនពិតផ្សេងគ្នាគឺ៖ `x_1= (-b+ sqrt(Delta))/(2a) , x_2= (-b+ sqrt(Delta))/(2a) ,`

 • បើ ` Delta = 0` សមីការមានឬសឌុប៖ ` x_1= x_2= b/(2a)`

 • បើ ` Delta < 0 ` សមីការមានឬសពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នា៖ ` x_1=(-b+isqrt(-Delta))/(2a) , x_2=(-b-isqrt(-Delta))/(2a) `

គ - ទំនាក់ទំនងឬស និង លេខមេគុណ

បើ និង ជាប្ញសរបស់សមីការ `ax^2` + bx + c = 0, a `ne` 0 នោះគេមាន៖

 • ផលបូកឬស `S=alpha + beta = -a/b`

 • ផលគុណឬស `P = alpha . beta=c/a`

ឃ - មុធាគណនាឬសនៃសមីការដឺកទីពីរងាយ

ឧបមាថាគេមានសមីការដឺក្រេទីពីរ `ax^2 + bx + c = 0 , a ne 0`

 • បើ a + b + c = 0 សមីការមានប្ញស `x_1= 1 , x_2 = b/a`

 • បើ b = a + c សមីការមានប្ញស `x_1= -1 , x_2 = - b/a`

ង - រូបមន្តដាក់ជាផលគុណកត្តា

បើ `alpha` និង `beta` ជាឬសរបស់សមីការ `ax^2 + bx + c` = 0, `a ne` 0 នោះគេបាន៖ `ax^2 + bx + c = a(x- alpha)(x-beta)`

ច - បង្កើតសមីការដឺកទីពីរ

បើគេដឹងផលបូក ` alpha + beta = S` និង ផលគុណ `alphabeta` = P នោះ `alpha` និង `beta` ជាឬសសមីការដឺក្រេទីពីរ `x^2-Sx+P` =0។

២-វិសមភាព

ក - លក្ខណៈវិសមភាព

 1. ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត a, b, c បើ a>b នោះគេបាន a+c > b+c ឬ a-c>b-c ។

 2. ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត a, b, c គេមាន :

  • បើ a>b និង c > 0 នោះ ac > bc

  • បើ a>b និង​ `clt` 0 នោះ ac ` lt `bc

ខ - វិសមភាពមធ្យមនព្វន្ត និង មធ្យមធរណីមាត្រ

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត a≥០ និង b≥0 គេមានៈ

 • `(a+b)/2 ge sqrt(ab)` ។

វិសមភាពនេះក្លាយជាសមភាពលុះត្រាតែ a=b។

៣ - វិសមីការតម្លៃដាច់ខាត

បើ `alpha gt` 0 នោះគបាន

 1. | ax + b | < `alpha iff` ax+b < `alpha` និង ax + b> - `alpha`

 2. | ax+b |> `alpha iff` ax+b > `alpha` ឬ ax + b < - `alpha`

 3. | ax+b |= `alpha iff` ax+b= `pm alpha`

៤ - សញ្ញារបស់ទ្វេធដឺក្រេទីមួយ

ចំពោះទ្វេធា f(x)=ax+b មាន x=-ba ជាឬស គេកំណត់សញ្ញាទ្វេធានេះទៅតាមសញ្ញារបស់ a ដូចតារាងខាងក្រោម៖

image.png
៥ - សញ្ញារបស់ត្រីធាដឺក្រេទីពីរ

ចំពោះត្រីធា `f(x)=ax^2+bx+c` មានឬសពីរ `alpha` និង `beta` ដែល `alpha` < `beta` ។

image.png
៦ - ចម្លើយវិសមីការដឺក្រេទីពីរ

ករណី `Delta` > 0 និង a > 0 មានឬស `alpha` , `beta`( `alpha` < `beta`)'

 • `ax^2+bx+c` > 0 មានចម្លើយ x < `alpha` , x> `beta` ។

 • `ax^2+bx+c < ` 0 មានចម្លើយ `alpha` < x < `beta` ។

 • `ax^2+bx+c ge`0 មានចម្លើយ x `le alpha` , `ge beta` ។

 • `ax^2+bx+c le`0 មានចម្លើយ `alpha le x le beta` ។

ករណី `Delta` = 0 និង a > 0 មានឬសឌុប

 • `ax^2+bx+c` > 0 មានចម្លើយគ្រប់ចំនួនពិតលើកលែងតែ `x=-b/(2a)`

 • `ax^2+bx+c` < 0 គ្មានចម្លើយ។

 • `ax^2+bx+c ge`0 មានចម្លើយគ្រប់ចំនួនពិតទាំងអស់។

 • `ax^2+bx+c le `0 មានចម្លើយ `x=-b/(2a)`។

ករណី `Delta` < 0 និង a> 0 មានឬសជាចំនួនកុំផ្លិច

 • `ax^2+bx+c` > 0 មានចម្លើយគ្រប់ចំនួនពិតទាំងអស់។

 • `ax^2+bx+c` < 0 គ្មានចម្លើយ។

 • `ax^2+bx+c ge`0 មានចម្លើយគ្រប់ចំនួនពិតទាំងអស់។

 • `ax^2+bx+c le `0 គ្មានចម្លើយ។

ស្វ៉ីតនៃចំនួនពិត

I. ស្វ៉ីតនព្វន្ត និង ស្វ៉ីតធរណីមាត្រ
១. ស្វ៉ីតចំនួនពិត

ស្វ៉ីតនៃចំនួនពិតគឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពីសំណុំ IN ទៅ សំណុំ IR។ គេកំណត់សរសេរស្វ៉ីតមួយដោយ `(U_n)` ឬ `(U_n)_( nin IN)` ដែល `U_n= f(n)`

២. អថេរភាពនៃស្វ៉ីត

ក. ស្វ៉ីតកើន

គេថាស្វ៉ីត `(U_n)` ជាស្វ៉ីតកើនលើ​ IN កាលណាគ្រប់ `n in IN` គេមាន `U_(n+1)> U_n`

ខ. ស្វ៉ីតចុះ

គេថាស្វ៉ីត `(U_n)` ជាស្វ៉ីតចុះលើ​ IN កាលណាគ្រប់ `n in IN` គេមាន `U_(n+1)< U_n`

គ. ស្វ៉ីតម៉ូណូតូន

គេថាស្វ៉ីត `(U_n)` ជាស្វ៉ីតម៉ូណូតូនកាលណាវាជាស្វ៉ីតកើនជានិច្ច ឬជាស្វ៉ីតចុះជានិច្ច។

៣. ស្វ៉ីតទាល់

ក. ស្វ៉ីតទាល់លើ

គេថាស្វ៉ីត `(U_n)` ជាស្វ៉ីតទាល់លើកាណាមានចំនួនពិត M ដែលបំពេញលក្ខ័ខណ្ឌ័ `foralln in IN : U_n le M`។

ខ. ស្វ៉ីតទាល់ក្រោម

គេថាស្វ៉ីត `(U_n)` ជាស្វ៉ីតទាល់ក្រោមកាណាមានចំនួនពិត M ដែលចំពោះ `foralln in IN : U_n ge M`។

គ. ស្វ៉ីតទាល់

គេថាស្វ៉ីត `(U_n)` ជាស្វ៉ីតទាល់កាណាវាជាស្វ៉ីត ទាលើលើផង និងទាល់ក្រោមផង។

៤. ស្វ៉ីតខួប

គេថាស្វ៉ីត `(U_n)` ជាស្វ៉ីតខួបដែលមានខួបស្មើ p កាលណាចំពោះ `foralln in IN : U_(n+p)=U_n ` , `p in IN*`។

៥. ស្វ៉ីតនព្វន្ត

ស្វ៉ីតនព្វន្ត ជាស្វ៉ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទីមួយ) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេ​រ​ d មួយហៅថាផលសងរួម​ ឬរេសុងនៃស្វ៉ីតរូបមន្តផលសងរួម `d=u_(n+1)-u_n`។

តួទី n នៃស្វីតនព្វន្ត ` u_n=u_1+(u-1)d`

ផលបូក n តូដំបូងនៃស្វ៉ីតនព្វន្ត

`S_n=sum_{k=1}^n (u_k)=u_1+u_2+u_2+u_3+...+u_n=(n(u_1+u_2))/2`

៦. ស្វ៉ីតធរណីមាត្រ

ស្វ៉ីតធរណីមាត្រ គឺជាស្វ៉ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទីមួយ) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ​ q មួយដែលខុសពីសូន្យ។ ចំនួនថេរ q ហៅថាផលធៀបរួម​ ឬរេសុងនៃស្វ៉ីត។

រូបមន្តផលធៀបរួម `q=(u_n+1)/u_n`។

តួទី n នៃស្វីតធរណីមាត្រ `u_n=u_1 times q^(n-1)`

ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៉ីតធរណីមាត្រ

`S_n=sum_{k=1}^n (u_k)=u_1+u_2+u_2+u_3+...+u_n=(q_n-1)/(q-1)`

រូបមន្តផលបូកស្វ៉ីតនព្វន្តមានលំដាប់ខ្ពស់

`sum_{k}^n=1+2+3+...+n=n(n+1)/2`

`sum_{k^2}^n=1^2+2^2+3^2+...+n^2=(n(n+1)(2n+1))/6`

`sum_{k^3}^n=1^3+2^3+3^3+...+n^3=(n^2(n+1)^2)/4`

II. របៀបគណនាផលបូកតួនៃស្វ៉ីតផ្សេងៗ
១. និម្មិតសញ្ញា `sum` សម្រាប់ផលបូកនៃស្វ៉ីត

ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៉ីត `u_1,u_2,u_2,.....,u_n` កំណត់តាងដោយ៖

`S_n=sum_{k = 1}^n (u_k)=u_1+u_2+u_3+...+u_n`

២. លក្ខណៈផលបូកតួនៃស្វ៉ីត

`sum_{k=1}^n (lambda)= lambda + lambda + lambda + ...+ lambda =nlambda`

`sum_{k=1}^n (lambda u_k)=lambda sum_{k=1}^n (u_k) (lambda `ជាចំនួនថេរ)

`sum_{k=1}^n (u_k + v_k + w_k)=sum_{k=1}^n (u_k) +sum_{k=1}^n ( v_k ) + sum_{k=1}^n ( w_k)`

`sum_{k=1}^n (u_k + v_k) ^2=sum_{k=1}^n (u_k)^2 +2 sum_{k=1}^n ( u_k v_k ) + sum_{k=1}^n (v_k)^2`

៣. របៀបគណនាផលបូកស្វ៉ីតដែលមានទម្រង់៖

`S_n=1^p+2^p+3^p+....+n^p ` ដែល p= 1; 2; 3;....

ដើម្បីគណនាផលបូកនេះគេត្រូវអនុវត្តនៃ៍តាមជំហានខាងក្រោម៖

គណនា `(n+1)^(p+1)-n^p`

ឲ្យតម្លៃ n = 1; 2; 3;....;n

ធ្វើវិធីបូក។

៤. របៀបគណនាផលបូកស្វ៉ីតដែលមានទម្រង់៖

`S_n=1/(a_1a_2)+1/(a_2a_3)+1/(a_3a_4)+....+1/(a_na_(n+1))` ដែល `a_(n+1)-a_n = d ` ថេរហើយ `d ne` 0។

ដើម្បីគណនាផលបូកនេះគេត្រូវ៖

បម្លែងតួរ `1/(a_na_(n+1))=1/d.(a_(n+1)-a_n)/(a_na_(n+1))=1/d(1/a_n-1/(a_(n+1)))`

ឲ្យតម្លៃ n = 1; 2; 3;....;n

ធ្វើវិធីបូក។

៥. របៀបគណនាផលបូកស្វ៉ីតដែលមានទម្រង់៖

`S_n=1/(a_1a_2a_3)+1/(a_2a_3a_4)+1/(a_3a_4a_5)+....+1/(a_na_(n+1)a_(n+2))` ដែល` a_(n+2)-a_n=d` ថេរហើយ d`ne`0។

ដើម្បីគណនាផលបូកនេះគេត្រូវ៖

 • បម្លែងតួរ `1/(a_na_(n+1)+a_(n+2))=1/d.(a_(n+2)-a_n)/(a_na_(n+1)+a_(n+2))=1/d(1/(a_na_(n+1))-1/(a_(n+1)+a_(n+2)))`

 • ឲ្យតម្លៃ n = 1; 2; 3;....;n

 • ធ្វើវិធីបូក។

៦. របៀបគណនាផលបូកស្វ៉ីតដែលមានទម្រង់៖

`S_n=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3+......+a_ab_n` ដែល `(a_n)` ជាស្វ៉ីតនពន្តមានផលសងរួម d និង `( b_n)` ជាស្វ៉ីតធរណីមាត្ររេសុង q ។ ដើម្បីគណនាផលបូកនេះគេត្រូវគណនា `S_n-qS_n` រួចទាញរក `S_n` ។

៧. សំគាល់

គេឲ្យ `S_n=sum_{k=1}^n (u_k)=u_1+u_2+u_3+...+u_n`

ដើម្បីគណនាផលបូកខាងលើនេះគេត្រូវ៖

 • សរសេរតូ `u_k` ជារាង `u_n=t_(k+1)-t_k` ឬ `u_n=t_k-t_(k+1)` (បើអាច)

 • ករណីគេអាចសរសេរ `u_k=t_(k+1)-t_k` នោះគេបាន៖

`S_n=sum_{k=1}^n (u_k)=sum_{k=1}^n(t_(k+1)-t_k)=t_(k+1)-t_1`

 • ករណីគេអាចសរសេរ `u_k=t_k-t_(k+1)` នោះគេបាន៖

`S_n = sum_{k=1}^n (u_k) = sum_{k=1}^n (t_k-t_(k+1)) = t_1 = t_(n+1)`

III. របៀបកំណត់តួទី​ n តាមផលសងតួនៃស្វ៉ីត
១. ផលសងតួសំដាប់ទីមួយ៖

គេមានស្វ៉ីត `(a_n):a_1;a_2;a_3;....;a_n` ហើយ `b_1=a_2-a_1; b_2=a_3-a_2; b_3=a_4-a_3;....`

នោះគេថាស្វ៉ីត `(b_n):b_1;b_2;b_3;....;b_n` ជាផលសងតួលំដាប់ទីមួយនៃស្វ៉ីត `(a_n)`។

រូបមន្តគណនាតួ `a_n`

គេមាន `b_n=a_(n+1)-a_n`

គេមាន `sum_{k=1}^(n-1) (b_k) = sum_{k=1}^n-1 (a_(k + 1) - a_k)`

ដោយ​ `sum_{k=1}^(n-1) (a_(k+1) - a_k) = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) +...+(a_n - a_(n -1)) = a_n - a_1`

គេបាន `sum_{k=1}^(n-1) (b_k) = a_n -a_1`

ដូចនោះ គេបាន `a_n = a_1 + sum_{k -1}^(n-1) (b_k)` ។

២. ផលសងតួសំដាប់ទីពី៖

គេមានស្វ៉ីត `(a_n):a_1;a_2;a_3;....;a_n` ហើយ` b_1=a_2-a_1; b_2=a_3-a_2; b_3=a_4-a_3;....;b_n=a_(n+1)-a_n` នោះគេថាស្វ៉ីត `(b_n):b_1;b_2;b_3;....;b_n` ជាផលសងតួលំដាប់ទីមួយនៃស្វ៉ីត `(a_n)`។

រូបមន្តគណនាតួ `a_n` គឺ `a_n = a_1 + sum_{k=1}^(n-1) (b_k)` ។

ស្វ៉ីត `(c_n)` ជាផលសងដំដាប់ទីពីរនៃស្វ៉ីត `(a_n)` គឺជាផលសងលំដាប់ទីមួយនៃស្វ៉ីត `(b_n)` ដែល `c_n=b_(n+1)-b_n ; n= 1, 2, 3, ....`

រូបមន្តគណនាតួទី n គឺ `b_n=c_1+ sum_{i=1}^(n-1) (c_i) ; n ge 2 `។

III. របៀបកំណត់តួទី​ n តាមផលសងតួនៃស្វ៉ីត

និយមន័យ៖

P(n) ជាសំណើដែលទាក់ទងនឹងចំនួនគត់ n ដើម្បីស្រាយបញ្ញាក់ថា P(n) ពិតចំពោះគ្រប់ nIN* គេត្រូវ៖

ផ្ទៀតផ្ទាត់ថា P(n) ពិតចំពោះ n=1

ឧបមាថា P(n) ពិតចំពោះតម្លៃ n

ស្រាយបញ្ញាក់ថា P(n) ពិតនាំឲ្យបាន P(n+1)ពិត

IV. របៀបគណនាទូទៅនៃស្វ៉ីតតាមទំនាក់ទំនងកំណើន
១. ករណីស្គាល់ទំនាក់ទំនងកំណើន `u_(n+1)=au_n+b`

បើគេស្គាល់ថា​ (`u_n`) ជាស្វ៉ីតនៃចំនួនពិតហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងកំណើត `u_(n+1)=au_n+b`ចំពោះគ្រប់ `nin IN`* និងមានតួ `u_1=alpha(|a| ne 1, a ne 0)` ។ ដើម្បីកំណត់រកតួ `u_n` គេត្រូវពិចារណាដូចខាងក្រោម៖

រកឬសសមីការ r=ar+b (ហៅថាសមីការសំគាល់នៃស្វ៉ីត)

តាងស្វ៉ីតជំនួយ `v_n=u_n-r` រួចត្រូវង្ហាញថា​ (`v_n`) ជាស្វ៉ីតធរណីមាត្រ។

រកឲ្យឃើញនូវតួ `v_n` បន្ទាប់មកគេទាញ `u_n=v_n+r` ។

២. ករណីស្គាល់ទំនាក់ទំនងកំណើន `u_(n+2)=au_(n+1)+bu_n`

បើគេស្គាល់ថា​ (`u_n`) ជាស្វ៉ីតនៃចំនួនពិតហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងកំណើន `u_(n+2)=au_(n+1)+bu_n` ចំពោះគ្រប់ `n in IN`* និងមានតួ `u1 = alpha ` , `u2 = beta`។ ដើម្បីកំណត់រកតួ `u_n` គេត្រូវពិចារណាសមីការ`r^2=ar+b` ឬ `(E): r^2-a.r-b`=0 (ហៅថាសមីការសំគាល់នៃស្វ៉ីត) គេត្រូវសិក្សាករណីផ្សេងៗដូចខាងក្រោម៖

បើ`Delta =a^2+4b > 0` សមីការសំគាល់​(E) មានឬសពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត `r^1` និង `r^2`។

ក្នុងករណីនេះដើម្បីគណា un យើងត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

តាងស្វ៉ីតជំនួយពីរគឺ `x_n=u_(n+1)-r_1u_n` និង `y_n=u_(n+1)-r_2u_n`

រកប្រភេទនៃស្វ៉ីត (`x_n`) និង (`y_n`) រួចគណនា `x_n` និង `y_n` ជាអនុគមន៍នៃ n ។ ឧបមាថាគេបាន `x_n=f(n)` និង `y_n=g(n)`

យើងបានប្រព័ន្ធសមីការ `u_(n+1)-r_1u_n=f(n)` ; `u_(n+1)-r_2u_n=g(n)`

ដោះស្រាយរក `u_n` ​គេទទួលបាន `u_n=(f(n)-g(n))/(r_2-r_1)` ។

បើ ` Delta =a^2+4b=0` សមីការសំគាល់​(E) មានឬសពីឌុប `r_1=r_2=r_0`។ ក្នុងករណីនេះដើម្បីគណនា `u_n` យើងត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

តាងស្វ៉ីតជំនួយ `v_n=u_(n+1)-r_0u_n` រួចរកប្រភេទនៃស្វ៉ីត (`v_n`) និងគណនា `v_n` ជាអនុគមន៍នៃ n ។ ឧបមាថា `v_n=f(n)`។

គេទាញបានសមីការ `u_(n+1)-r_0u_n=f(n)` រួចត្រូវបំលែងជាទម្រង់៖ `(u_(n+1))/(r_0^(n+1))-u_n/r_0^n=f(n)/(r_0^(n+1))` (ចែកសមីការនឹង `r_0^(n+1)`)

ទាញឲ្យបាន `u_n = r_0^n [ u_1/r_0 + sum_{k=1}^(n-1) [ f(k)/(r_0^(k+1))] ]`

បើ `Delta =a^2+4b <` 0 សមីការសំគាល់​(E) មានឬសពីរជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្នាស់គ្នាគឺ `r_1=p+i.q , r_2=p-i.q , p,q in IR`​។​ ។ ក្នុងករណីនេះដើម្បីគណនា `u_n` យើងត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

តាងស្វ៉ីតជំនួយ `Z_n=u_(n+1)-(p+i.q)u_n` រូចត្រូវស្រាយថា (`Z_n`) ជាស្វ៉ីតធរណីមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច។ រួចគណនា `Z_n` ជាអនុគមន៍នៃ n ។

ឧបមាថា​ `Z_n=A_n+i.B_n ; A_n , B_n in IR , n in IN* `។

គេបានសមីការ `_(n+1)-(p+iq)u_n=A_(n+i).B_n`

ទាញឲ្យបានថា `u_n=-B_n/q` ។

៣. ករណីស្គាល់ទំនាក់ទំនងកំណើន `u_(n+2)=au_(n+1)+bu_n+c`

បើគេស្គាល់ថា​ (`u_n`) ជាស្វ៉ីតនៃចំនួនពិតហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងកំណើន `u_(n+2)=au_(n+1)+bu_n` ចំពោះគ្រប់ `n in IN`* និងមានតួ `u_1= alpha , u_2= beta`។ ដើម្បីកំណត់រកតួ `u_n​` គេត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

តាងស្វ៉ីតជំនួយ `w_n=u_n+ lambda`

គេបាន `u_n=w_n- lambda, u_(n+1)=w_(n+1)- lambda , u_(n+2)=w_(n+2)- lambda`

យក `u_n , u_(n+1) , u_(n+2)` ជំនួសក្នុង `u_(n+2)=au_(n+1)+bu_(n+1)+c` គេបានសមីការ៖`w_(n+2)- lambda =a(w_(n+1)- lambda)+b(w_n- lambda)+c` `w_(n+2)=aw_(n+1)+bw_n+(1-a-b) lambda+c`

ត្រូវឲ្យ `(1-a-b) lambda +c=0` គេទាញបាន `lambda =c/(a+b-q)` (ដែល `a+b ne 1`)

ក្នុងករណីនេះគេបានទំនាក់ទំនងកំណើន `w_(n+2)=aw_(n+1)+bw_n`

ដោះស្រាយរកតួ `w_n` តាមវិធីសាស្រ្តដែលបានសិក្សារួចហើយខាងលើបន្ទាប់មកទាញរកតួ​ `u_n=w_n-lambda=w_n-c/(a+b-q)`

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

១. ទំនាក់ទំនងគ្រឹះ
 1. `sin^2 theta+cos^2 theta = 1`

 2. `tan theta =sin theta/cos theta`

 3. `cot theta=cos theta /sin theta`

 4. `tan.cot theta=1`

 5. `1+tan^2 theta=1/cos^2 theta`

 6. `1+cot^2 theta=1/sin^2 theta`

២ រូបមន្តផលបូក និងផលដក
 1. `sin(a+b)=sin a cos b- sin b cos a`

 2. `cos(a+b)=cos a cos b- sin a sin b`

 3. `tan(a+b)=(tan a + tan b)/(1-tan a tan b)`

 4. `sin(a-b)=sin a cos b- sin b cos a`

 5. `cos(a+b)=cos a cos b+ sin a sin b`

 6. `tan(a-b)=(tan a - tan b)/(1+tan a tan b)`

៣ រូបមន្តមុំឌុច
 1. `sin2a=2sin a cos a`

 2. `cos2a=cos^2a-sin^2a=2cos^2a-1=1-sin^2a`

 3. `tan2a=2tan/(1-tan2a)`

 4. `cot2a=cot^2a-1/(2cot a)`

៤ រូបមន្តកន្លះមុំ
 1. `sin^2a/2=(1-cos a)/2`

 2. `cos^2a/2=(1+cos a)/2`

 3. `tan^2a/2=(1-cos a)/(1+cos a)`

៥ កន្សោម​ sin x, cos x, tan x ជាអនុគមន៍នៃ `t=tanx/2`
 1. `sin x=2t/(1+t^2)`

 2. `cos x=(1-t^2)/(1+t^2)`

 3. `tan x=(1-t^2)/(1+t^2)`

៦ កន្សោម​ sin3a, cos3a, tan3a
 1. `sin3a=3sin a-4sin^3 a`

 2. `cos3a=4cos^3 a-3cos a`

 3. `tan3a=(3tan a-tan^3 a)/(1-3tan^2 a)`

៧ រូបមន្តបំលែងពីផលគុណទៅផលបូក
 1. `cos a cos b=1/2[cos(a+b)+cos(a-b)]`

 2. `sin a sin b=1/2[cos(a-b)-cos(a+b)]`

 3. `sin a cos b=1/2[sin(a+b)+sin(a-b)]`

 4. `sin b cos a=1/2[sin(a+b)-sin(a-b)]`

៨ រូបមន្តបំលែងពីផលបូកទៅផលគុណ
 1. `cos p +cos q=2cos((p+q)/2)cos((p-q)/2)`

 2. `cos p -cos q=2sin((p+q)/2)sin((p-q)/2)`

 3. `sin p+sin q=2sin((p+q)/2)cos((p-q)/2)`

 4. `sin p-sin q=2sin((p-q)/2)cos((p+q)/2)`

 5. `tan p+tan q=(sin(p+q))/(cos p cos q)`

 6. `tan p-tan q=(sin(p-q))/(cos p cos q)`

 7. `cot p+cot q=(sin(p+q))/(sin p sin q)`

 8. `cot p-cot q=(sin(p-q))/(sin p sin q)`

៩ សមីការត្រីកោណមាត្រ

១. សមីការ​ sin u = sin v មានចម្លើយ

`{(u=v+2kpi,),(u=pi-v+2kpi, k in mathbb{Z}):}`

២. សមីការ​ cos u = cos v មានចម្លើយ

`{(u=v+2kpi,),(u= -v+2kpi, k in mathbb{Z}):}`

៣. សមីការ​ tan u = tan v មានចម្លើយ `u=v+kpi`

១០ រួបមន្តបម្លែងឆ្នូដែលគួកត់សំគាល់
 1. `{(sin(pi/2-theta) = costheta),(cos(pi/2 - theta)= sintheta),(tan(pi/2 - theta) =cottheta):}`

 2. `{(sin(pi-theta) = sintheta),(cos(pi - theta)= - costheta),(tan(pi - theta) = - tantheta):}`

 3. `{(sin(pi/2+theta) = costheta),(cos(pi/2 - theta)= -sintheta),(tan(pi/2 - theta) = -cottheta):}`

 4. `{(sin(pi+ theta) = -sintheta),(cos(pi + theta)= -costheta),(tan(pi + theta) = tantheta):}`

 5. `{(sin(theta + 2kpi) = sintheta),(cos(theta + 2kpi)=costheta),(tan(theta + kpi) =tantheta):}`

១១ ក្រាហ្វិកអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

១. ខ្សែកោងអនុគមន៍ y=sin x

image.png

២. ខ្សែកោងអនុគមន៍ y=cos x

image.png

៣. ខ្សែកោងអនុគមន៍ y=tan x

image.png

៣. ខ្សែកោងអនុគមន៍ y=cot x

image.png

អនុគមន៍អិចស៉្បូណង់ស្យែល និង អនុគមន៍លោការីត

១.អនុគមន៍អិចស៉្សូណង់ស្យែល

អនុគមន៍អិចស៉្បូណង់ស្យែល ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ `y=f(x)=a^x` ដែល `x in mathbb{R}` និង​ a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន និងខុសពី 1។

ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស៉្បូណង់ស្យែល

image.png image.png

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត a > 1 និង `a ne 1` គេបាន

`a^x = a^k Leftrightarrow x = k`

`a^f(x) = a^g(x) Leftrightarrow f(x) = g(x)`

២.អនុគមន៍លោការីត

បើគេមាន `y=a^x` នោះ `x=log_ay` ដែល y > 0 , a > 0 និង `a ne 1` ។ គេថា `f(x)=a^x` មានអនុគមន៍ច្រាស់ `f^-1(x)=log_ax` ។ ដូចនេះ `y=log_ax` ហៅថាអនុគមន៍លោការីតនៃ x មានគោល a ។

លក្ខណះនៃលោការីត គ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន x និង y , a > 0 , a1 គេមាន៖

`log_a(xy)=log_ax+log_ay`

`log_a(x/y)=log_ax-log_ay`

`log_ax^n=nlog_ax`

`log_ax=1/log_xa`

`log_aa=1`

`log_a1`=0

`a^(log_ab)=b`

ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត

image.png image.png

លីមីត និង ភាពជាប់នៃអនុគមន៍

១. ប្រមាណវីធីលើលីមីត
បើ `lim_(xrightarrowa) f(x)` L L `ne` 0 L `ne` 0 0 0 + `infty` + `infty` + `infty`
បើ `lim_(xrightarrowa) g(x)` M `ne ` 0 0 `pm infty` `pm infty` 0 + `infty` - `infty` - `infty`
បើ `lim_(xrightarrowa) (f(x) + g(x))` L + M L `pm infty` `pm infty` 0 + `infty` ? - `infty`
បើ `lim_(xrightarrowa) (f(x)- g(x))` L - M L `pm infty` `pm infty` 0 ? + `infty` ?
បើ `lim_(xrightarrowa) (f(x) cdot g(x))` L `cdot` M 0 `pm infty` ? 0 + `infty` - `infty` + `infty`
បើ `lim_(xrightarrowa) f(x)/g(x)` `L/M` `pm infty` 0 0 ? ? ? ?

កំណត់សម្គាល់៖ រាងមិនកំណត់គឺ៖ ` ltlt infty - infty gtgt ; ltlt infty times 0gtgt; ltlt 0/0 gtgt;ltlt infty/infty gtgt `

២. លីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់

និយមន័យ៖ យើងមាន u ជាអនុគមន៍កំណត់លើ​ I និង g ជាអនុគមន៍កំណត់លើ u(I) ។

image.png

អនុគមន៍បណ្តាក់នៃ u ដោយ g គេសរសេរ g `circ` u ជាអនុគមន៍កំណត់លើ I ដោយ​ `(g circ u)(x)=g(u(x))` ។ បើ u និង g ជាអនុគមន៍ដែលមាន`lim_(xrightarrowalpha)u(x)= beta` និង `lim_(xrightarrowalpha)g(x)= gamma` នោះ `lim_(xrightarrowalpha)(g circ u)(x)= gamma`។

៣. លីមីតតាមការប្រៀបធៀប
 • បើ `f(x) ge g(x)` និង បើ​ `lim_(xrightarrow+infty)g(x)=+infty `នោះ `lim_(xrightarrow+infty)f(x)=+infty`

 • បើ `f(x) le g(x)` និង បើ​ `lim_(xrightarrow+infty)g(x)= - infty `នោះ `lim_(xrightarrow+infty)f(x)=- infty`

 • បើ `h(x)le f(x) le g(x)` និង បើ​ `lim_(xrightarrow+infty)h(x)=L` នឹង `lim_(xrightarrow+infty)g(x)=L `នោះ `lim_(xrightarrow+infty)f(x)=L`

 • បើ `|f(x)-L| le g(x)` និង បើ​ `lim_(xrightarrow+infty)g(x)=`0 នោះ `lim_(xrightarrow+infty)f(x)=L`

កំណត់សម្គាល់៖ គេអាចបកស្រាយដូចគ្នាកាលណា `x rightarrow - infty` ឬកាលណា `x rightarrow a ` (a ជាចំនួនពិត)

៤. លីមីតនៃអនុគមន៍ជួបប្រទះញឹកញាប់

លីមីតត្រង់ ` + infty: lim_(x rightarrow + infty) x^n = + infty; lim_(x rightarrow infty) sqrtx = + infty ; lim_(x Rightarrow infty) 1/x^n`=0

លីមីតត្រង់ 0 :

 • n ជាចំនូនគត់រឺឡាទីបវិជ្ជមាន និងគូ `lim_(x rightarrow 0)1/x^n = + infty` ,x > 0
 • n ជាចំនូនគត់រឺឡាទីបវិជ្ជមាន និងសេស `lim_(x rightarrow 0) 1/x^n = - infty` ,x < 0
 • n ជាចំនូនគត់រឺឡាទីបវិជ្ជមាន និងសេស `lim_(x rightarrow 0) 1/x^n = + infty` ,x > 0
៥. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

`lim_(x rightarrow 0)(sinx/x) = 1`; `lim_(x rightarrow 0)((1-cosx)/x) = 0`

៦. លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ

`lim_(x rightarrow + infty) ln x = + infty; lim_(x rightarrow 0^+) ln x = - infty; lim_(x rightarrow + infty) (ln x )/x =` 0; ` lim_(x rightarrow + infty)xlnx = 0; lim_(x rightarrow 0^+) lnx/x = - infty; `

បើ n > 0 នោះ `lim_(x rightarrow + infty) lnx/x^n = 0 ; lim_(x rightarrow 0^+) x^nlnx = `0

ដេរីវេ និង ពី្រមីទីវនៃអនុគមន៍

១. ដេរីវេនៃអនុគមន៍
ក. រូបមន្តលើដេរីវេ
ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f(x) f'(x)
`Df=Df'= mathbb{R}` a 0
ax + b a
`ax^2` + bx + c 2ax + b
`x^n(n in mathbb{R})` `nx^(n-1)`
`Df=Df'= mathbb{R}^*` `1/x` `-1/x^2`
`D_f = D_f' = mathbb{R}^*` `sqrtx` `1/(2sqrtx)`
លក្ខខណ្ឌ អនុគមន៍ អនុគមន៍មានដេរីវេកំណត់លើចន្លោះ `I`
អនុគមន៍ u និង v មានដេរីវេ នៅលើចន្លោះ `I` និង `lambda` ចំនួនថេរ u + v u' + v'
u.v u'v + u.v'
`lambda`u `lambda`v
អនុគមន៍ u និង v មានដេរីវេ នៅលើចន្លោះ `I` និង v ` ne ` 0 លើ​ `I` `1/v` `-v^1 / v^2`
`u/v` `(u'.v-u.v')/v^2`
អនុគមន៍បណ្តាក់ u មានដេរីវេលើ `I`, v មានដេរីវេលើ u (`I`) `v circ u` `(v' circ u) times u'`
u មានដេរីវេលើ `I`, u > 0 លើ​`I` `sqrty` `(u')/(2sqrtu)`
`u^n (n in mathbb{R})` n`u^(n-1).u'`
ខ. ដេរីវេ នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ
ដែនកំណត់ f(x) f'(x)
`Df=Df'= mathbb{R}` cosx - sinx
sinx cosx
`D_f=D_f'- mathbb{R} = { pi/2 + kpi, kinmathbb{Z}}` tanx `1 - tan^2 x = 1/cos^2 x `
sinu u'cosu
cosu `-u'sinu`
tanu `u'(1+tan^2 u) = u'/cos^2 u`
cotu `-u'(1+cot^2 u) =( u')/sin^2 u`

បើ f(x)មានដេរីវេបន្តបន្ទាប់រហូតដល់លំដាប់ n យើងកំណត់តាងដោយ `f^(n) (x)`ដែល `f^(n) (x)=[f^(n-1) (x)]'`។

គ. ដេរីវេ នៃអនុគមន៍អ៉ិចស្បូណង់ស្យែល និង លោការីតនេពែ
ដែនកំណត់ f(x) f'(x)
`Df=Df'= mathbb{R}` `e^x` `e^x`
`e^u` `u'e^u`
`D_f=[0,+infty ]` ln x `1/x `
ln u `(u')/u`
ឃ. ដេរីវេ នៃអនុគមន៍អ៉ិចស្បូណង់ស្យែល និង លោការីតនេពែ

ល្បឿននៃចលនាមួយនៅខណ t គឺ v(t)=`(ds)/dt`=s'(t) ដែល​ s(t) ជាចម្ងាយចរនៅខណ t ។

សំទុះនៃចលនាមួយនៅខណ t គឺ a(t)=`(dv)/dt`=v'(t) ដែល​ v(t) ជាចម្ងាយចរនៅខណ t ។

២. ព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍
ក. ព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ជូបប្រទះញឹកញាប់ (k ជាចំនួនថេរ)
អនុគមន៍f(x) ពី្រមីទីវF(x)
f(x)=0 F(x)=k
f(x)=a F(x)=ax+b
`f(x)=x^n (n ne -1)` `F(x)=x^(n+1)/(n+1) +k `
ln u `(u')/u`
f(x)= `1/sqrtx` `F(x) = 2 sqrtx + k`
f(x)= `1/sqrtx^2` `F(x) = -1/((n-1)x^(n-1)) +k`
f(x)= `1/x^2 (n ge 2)` `F(x) = 2 sqrtx + k`
f(x)= `1/x` `F(x) = ln|x| + k`
f(x)= `sinx` `F(x) = - cos x + k`
f(x)= `cosx` `F(x) = sin x +k`
a`ne`0, f(x)=cos(ax+b) `F(x)=1/a sin(ax+b)+k`
a`ne`0, f(x)=cos(ax+b) `F(x)= - 1/a cos(ax+b)+k`
f(x)=` 1/cos^2x`=1+`tan^2 x` `F(x)=tan x+k`
f(x)=`- 1/sin^2x`=1+`cot^2 x` `F(x)= - cosx + k`
f(x)=`e^x` `F(x)= e^x + k`
ខ.ប្រមាណវិធីលើព្រីមីទីវ (c ជាចំនួនថេរ)
អនុគមន៍ ពី្រមីទីវ
f+g F+G+c
`lambda f` `lambda f + c`
u'v+uv' uv+c
`(u'v-uv')/v^2` `u/v`+c
(v'`circ ` u) `times` u' v' `circ u +c`
`u^n u'` `u^(n+1)/(n+1) + c`
`(u')/u^n (n ne 1)` `- 1/((n-1)u^(n-1))`
`(u')/sqrtu` `2sqrtu`

អាំងតេក្រាល

មេរៀនសង្ខេប
 • អនុគមន៍ ` f ` មានព្រីមីទីវ F លើចន្លោះ `I` និង​ a និង b ជាធាតុរបស់ `I` នោះ

  `int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)`

 • `int_a^b f(x) dx = `0

 • អនុគមន៍ `f` មានព្រីមីទីវ `I`​និង​ a និង b ជាធាតុរបស់ `I` នោះ `int_a^b f(x)dx = - int_a^b f(x)`

 • អនុគមន៍ `f` មានព្រីមីទីវ `I` ។ គ្រប់​ a, b, c ធាតុរបស់ `I` (a < b < c)

  `int_a^b f(x) dx + int_b^c f(x) dx = int_a^c f(x) dx`

 • អនុគមន៍ `f` និង `g` មានព្រីមីទីវ `I` ។ គ្រប់​ a, b របស់`I` និង គ្រប់ `lambda` នៃ `mathbb{R}`

  `int_a^b[f(x) + g(x)]dx = int_a^b f(x) + int_a^bg(x)dx `

  `int_a^b lambdaf(x)dx = int_a^b f(x)dx`

 • អនុគមន៍ `f` និង `g` ជាអនុគមន៍ជាប់លើ `I` និងមានដេរីវេលើ​ `I` និង a, b ជាធាតុរបស់ `I`

  `int_a^b f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b = int_a^bf'(x)g(x)dx`

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

1.សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី1

និយមន័យ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែលំដាប់ទី 1 មេគុណថេរអូម៉ូសែន ( អង្គទី 2 ស្មើសូន្យ ) ជាសមីការដែលមានរាងទូទៅ y'+ay=0 (a ជាចំនួនថេរ)។

ចម្លើយទូទៅនៃសមីការគឺ `y =Ae^(-alphax)` ដែល A ជាចំនួនថេរណាមួយក៏បាន។

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែលំដាប់ទី 1 មេគុណថេរ មិនអូម៉ូសែន y' + ay = p(x), p(x) ` ne ` 0 គេត្រូវ :

 • រកអនុគមន៍ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ y'+ay=0 តាងដោយ `y_c`

 • រកអនុគមន៍ចម្លើយពិសេសនៃសមីការ y' + ay = p(x) តាងដោយ `y_p`

 • ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ y' + y = p(x) គឺអនុគមន៍ y ដែល : `y = y_c + y_p` ។

វិធីបម្រែបម្រួលថេរ : ដើម្បីដោះស្រាយសមីការ y' + ay = p(x) (E), `p(x) ne 0`

នោះគេត្រូវ :

 • រកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ y' +ay =0 គឺ y =`Ae^(- alpha x) ` ( A ជាចំនួនថេរណាមួយក៏បាន)

 • ក្នុងចម្លើយ y =`Ae^(- alpha x )` ជំនួសចំនួនថេរ A ដោយអនុគមន៍ A(x)

 • ពី y = `A(x)e^(- alpha x) ` ទាញរក y' រួចយក y និង y' ជំនួសក្នុងសមីការy' + ay = p(x) ដើម្បីទាញរក p (x) គេបាន

 • `y = A(x)e^(- alpha x) `

  ` y'= A'(x)e^(- alpha x) -aA(x) e^(- alpha x) `

  `(E) : A'(x)e^(- alpha x) - aA(x)e^(- alpha x) +aA(x)e^(- alpha x) = p(x) `

  ` A'(x)e^(- alpha x) =p (x) `

  ` A'(x)= e^(- alpha x) =p (x) `

  ` A(x)=e^( alpha x) p (x)dx+C , C` ជាចំនួនថេរណាមួយក៏បាន

  ដូច្នេះ `y = e^( - alpha x) [ int e ^(alpha x) p(x)lx + c ] `

  ចម្លើយទូទៅនៃ `(E)`គឺ ` y =ce^( - alpha x) +e^(alpha x) int e^(alpha x) p(x)dx `

  ដែល ` y_c=ce^( - alpha x)` និង `y_p= e^( - alpha x) int e^(alpha x) p (x) dx `។

2.សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែលំដាប់ទី 2

និយមន័យ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែលំដាប់ទី 2 អូម៉ូសែន និងមានមេគុណថេរ ជាសមីការដែលអាចសរសេជារាងទូទៅ ay''+by'+cy=0 ដែល a,b,c ជាចំនួនពិត និង a ` ne ` 0 ។

ដំណោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែលំដាប់ទី 2 អូម៉ូសែននិងមានមេគុណថេរ

ជាទូទៅ

 • សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែលំដាបទី 2y" +by' + cy = 0 អាចសរសេរ ជាសមីការ(y' —`alpha` y)' – `beta`(y'— `alpha` y)=0 ដែល `alpha` និង `beta` ជាឬសនៃសមីការ សម្គាល់ `lambda^2 + b lambda + C = 0 ( lambda in C ) ` ។

 • សមីការសម្គាល់ `lamba^2 + b lambda + C = 0` នៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល y" + by + cy =0 អាចមានឬស 2 ជាចំនួនពិតផ្សេងគ្នា ឬមានឬសឌុបជាចំនួនពិត ឬ មានឬស 2 ជាចំនួនកុំផ្លិច។

ជាទូទៅ

 • រកសមីការសម្គាល់ `lambda^2 + lambdab + C = 0` នៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល y" + by + cy =0

 • បើសមីការសម្គាល់មានឬស 2 ជាចំនួនពិតផ្សេងគ្នា `lambda_1 = alpha ` និង `lambda_2 = beta` នោះ

  សមីការ y" + by' + cy =0 មានចម្លើយទូទៅ `y = Ae^(alpha x ) + Be^(alpha x )` ដែល A និង B ជាចំនួនថេរណាមួយក៏បាន

  ` y_1= e^(alpha x ) , y_2 =e^(beta x ) ` ជាចម្លើយគោល។

ជាទូទៅ រកសមីការសម្គាល់ `lambda^2 + lambdab + C = 0` នៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល y" + by + cy =0 មានឬសកុំផ្លិច `lambda_1 = alpha + ibeta` និង `lambda_1 = alpha - ibeta` នោះគេបានចម្លើយទូទៅនៃ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលនេះគឺ ` y = e^(alphax) (C cos beta x + D sin beta x ) ` ដែល C និង Dជាចំនួនថេរណាមួយក៏បាន។

របៀបដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែលំដាប់ទី 2 មិនអូម៉ូសែន

`y'' + by' + cy = p(x), p(x) ne 0`

 • ស្វែងរកចម្លើយពិសេសមិនអូម៉ូសែន តាងដោយ `y_p` នៃសមីការ y" +by'+ cy = p(x) ដែល `y_p` មានទម្រង់ដូចអង្គទី 2 p(x)

 • រកចម្លើយទូទៅតាងដោយ `y_c` នៃសមីការលីនេអ៊ែលំដាប់ទី 2 អូម៉ូសែន y" + by' + cy =0

 • គេបានចម្លើយទូទៅនៃសមីការលីនេអ៊ែលំដាប់ទី 2 មិនអូម៉ូសែន ជាផលបូកនៃ `y_c` និង `y_p` គឺ `y= y_c+ y_p`។

វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

I. មេរៀនសង្ខេប

 • បើ `vec{ U }=U_1 vec{i} + U_2 vec{j} + U_3 vec{k}` និង `vec{ V }=V_1 vec{i} + V_2 vec{j} + V_3 vec{k}` ជាវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ។

  ផលគុណនៃវ៉ិចទ័រ `vec{ U }` និង `vec{ V }` គឺជាវ៉ិចទ័រកំណត់ដោយ

  `vec{ U } times vec{ V }= (u_2v_3 - u_3v_2)vec{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)vec{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)vec{k}` ។

 • បើ `vec{U}, vec{V}` និង `vec{K}` ជាវ៉ិចទ័រនៅក្នុងលំហ និង c ជាចំនួនពិត នោះគេបាន :

  ក.`vec{u} times vec{v} = - (vec{v} times vec{u})`

  ខ. `vec{u} times (vec{v} + vec{w}) = (vec{u} times vec{v}) + (vec{u} times vec{w})`

  គ. `c(vec{u} + vec{V}) = (cvec{u} times vec{v}) = (vec{u} times (cvec{v})) `

  ឃ. ` vec{u} times vec{0} = vec{0} times vec{u} = vec{0}`

  ង. `vec{u} times vec{u} = vec{0}` ច. `vec{u}.(vec{v} times vec{w}) = (vec{u} times vec{v}) vec{w}`

 • បើ `vec{u}` និង `vec{v}` ជាវ៉ិចទ័រមិនសូន្យនៅក្នុងលំហ និងតាង `theta` ជាមុំរវាង `vec{u}` និង `vec{v}`នោះគេបាន :

  ក. `vec{u} times vec{v}` អរតូកូណាល់ទៅនឹង `vec{u}` ផង និង `vec{v}` ផង។

  ខ. `|vec{u} times vec{v} | = |vec{u}| times |vec{v}| · sin theta`

  គ. បើ ` vec{u} times vec{v} = 0 ` នោះ ` vec{u}` និង ` vec{v}` ជាវ៉ិទ័រកូលីនេអ៊ែនឹងគ្នា ។

  ឃ. `|vec{u} times vec{v}| ` =ផ្ទៃក្រឡារបស់ប្រលេឡូក្រាមដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ `vec{u}` និង `vec{v}` ។

  ង.`frac{1}{2}|vec{u} times vec{v}|`= ផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ `vec{u}` និង `vec{v}` ។

 • គេមានវ៉ិចទ័រ `vec{u} , vec{v}` និង `vec{w}` នៅក្នុងលំហ ។ ផលគុណចម្រុះនៃ `vec{u} , vec{v}` និង `vec{w}` តាមលំដាប់គឺជាចំនួនពិតដែល កំណត់ដោយ `vec{u} , (vec{v} times vec{w})`។

 • បើគេមានវ៉ិចទ័រ `vec{u} = u_1 vec{i} + u_2 vec{j} + u_3 vec{k} , vec{v} = v_1 vec{i} + v_2 vec{j} + v_3 vec{k}` និង ` vec{w} = w_1 vec{i} + w_2 vec{j} + w_3 vec{k}` នោះ `vec{u}. (vec{v} times vec{w}) =| (u_1, u_2, u_3), (v_1, v_2, v_3), (w_1, w_2, w_3) | `

 • v ជាមាឌរបស់ប្រលេពីប៉ែតដែលសង់លើវ៉ិចទ័រនិង `vec{u} , vec{v}` និង `vec{w}` គឺ `V = |vec{u} · (vec{v} times vec{w} )|` និង `w` ជាមាឌរបស់តេត្រាអ៊ែតគឺ : `W=frac{| vec{u} .( vec{v} times vec{w} )|}6` បានន័យថាយកមាឌរបស់ប្រលេពីប៉ែតចែកនឹង 6។

 • សមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ `L` កាត់តាមចំណុច `P(x_0, y_0, z_0)` ហើយស្របនឹងវ៉ិចទ័រ

  `v = (a, b, c)` គឺ `x = x_0 + at, y = y_0+bt, z = z_0 + ct` ឬ `{(x_0 = z_0 + at ),(x_0 = z_0 + bt ;t in mathbb{R}),(x_0 = z_0 + ct):}`

 • សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ `L` គឺ :

  `frac{x-x_0}a=frac{y-y_0}b=frac{z-z_0}c` ។

 • សមីការស្តង់ដានៃប្លង់ដែលកាតតាមចំណុច `P (x_0, y_0, z_0)` និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ `vec{n} = (a, b, c)` គឺ `a (x − x_0) + b(y − y_0) + c(z −z_0 ) = 0` ។

 • សមីការទូទៅនៃប្លង់គឺ :

  ` ax + by + cz + d = 0 ` (ដែល` d = −(ax_0 + by_0 + cz_0)` )។

 • មុំរវាងប្លង់ពីរគឺ :

  ` cos theta = frac{|vec{n_1}.vec{n_2}|}|vec{n_1}.vec{n_2}| `ដែល `vec{n_1}` និង `vec{n_2}` ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ ។

 • ចម្ងាយរវាងចំណុច `P (x_1, y_1, z_1)` និង `Q(x_2, y_2, z_2)`នៅក្នុងលំហគឺ :

  `d=sqrt((x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2)` ។

 • សមីការស្តង់ដានៃស្វ៊ែផ្ចិត:

  `C ( x_0 ,y_0 , z_0 )`កាំ `r` គឺ `(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2`

 • សមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ :

  `x^2+y^2+z^2-2x_0x-2y_0y-2z_0z+k=0,k=x_0^2+y_0^2+z_0^2-r^2`

 • ចម្ងាយពីចំណុច `Q `ទៅប្លង់ `alpha` ដែលចំណុច `Q ` មិននៅក្នុងប្លង់ `alpha` កំណត់ដោយ:

  `D=frac{|Pvec{Q}.vec{n}|}|vec{n}|` ឬ `D=frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}sqrt(a^2+b^2+c^2)` ដែល `P` ជាចំណុចនៅក្នុងប្លង់ `vec{n}` ជាវុីទ័រណាម៉ាល់នៃប្លង់។

 • ចម្ងាយពីចំណុច `Q` ទៅបន្ទាត់ `L` ក្នុងលំហកំណត់ដោយ `D=frac{|Pvec{Q} times vec{u}|}|vec{u}|` វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ `L` និង `P` ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ `L` ។

ចំនួនកុំផ្លិច

មេរៀនសង្ខេប
ក. ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងទម្រង់ពិជគណិត

`to` ចំនួនកុំផ្លិច `z=a+bi` ហៅថាទម្រង់កុំពិជគណិតនៃចំនួនកុំផ្លិច។​ `a` ហៅថាផ្នែកពិត ហើយ `b` ហៅថាផ្នែកនិមិត្ត ដែល `a` និង `b` ជាចុំនួនពិត និង​ `i^2=-1`។

`to` បើ `z_1=a_1+ib_1` និង `z_2=a_2+ib_2` នោះគេបាន

`z_1=z_2 iff (a_1=a_2)` និង `(b_1=b_2)`

`z_1+z_2=(a_1+a_2)+i(b_1+b_2)`

`z_1-z_2=(a_1-a_2)+i(b_1-b_2)`

`z_1z_2=(a_1a_2 - b_1b_2)+i(a_1b_2+b_1a_2)`

`z_1z_2 = frac{a_1-ib_1}(a_2-ib_2) = frac{(a_1+ib_1)(a_2-ib_2)}(a_2^2+b_2^2) = frac{a_1a_2+b_1b_2}(a_2^2 + b_2^2) + i frac{a_2b_1 + a_1b_2}(a_2^2+b_2^2)`

`to` ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច `z=a+bi` តាងដោយ​ `barz=a-ib`

`to` ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច `z=a+bi` តាងដោយ​ `-z=a-ib`

ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច `z=a+bi` តាងដោយ​ `M` មានកូអរដោនេ `(a, b)` ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ `(xoy)`។ ចំពោះ `z=a+bi` អាចតាងដោយវ៉ិចទ័រ ទរ័ `vec{OM}( a,b )` គេថា `vec{OM}` ជាវ៉ិចទ័ររូប ភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច `z = a + bi` ។ចំណុចក្នុងតម្រុយតាងចំនួនកុំផ្លិចប្លង់ដែលប្រដាប់ដោយតម្រុយនេះហៅ ថាប្លង់កុំផ្លិច ។ អ័ក្ស `( x`'`o x )` ជាអ័ក្សផ្នែកពិត ហើយអ័ក្ស `( y`'`oy )` ហៅថាអ័ក្សផ្នែកនិមិត្ត ។ ផលបូកន ចំនួនកុំផ្លិចមានរូបភាពជាផលបូកវ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ។

ខ.ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
 • បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច `z = a + bi ` នោះម៉ូឌុលនៃ `z` តាងដោយ

  `r = |z| =sqrt(a^2+b^2) `

 • បើ `Z` ជាចំនួនកុំផ្លិចនោះ `|z| = |z| = |-z|`

 • បើ `Z_1` និង `Z_2` ជាចំនួនកុំផ្លិចនោះគេបាន `|Z_1`'`Z_2| = |Z_1| · | Z_2|

  frac{|Z_1|}|Z_2|=frac{|Z_1|}|Z_2| ; |Z_1+Z_2| le Z_1+Z_2 `

 • វ៉ិចទ័រ `(0x , 0M )` ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច `z` តាង `varphi ` ( ជាមុំតូចបំផុត `( OM , OM )`)

  `varphi ` ហៅថាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច `Z` ។ ដើម្បីគណនាមុំ `varphi ` យើងត្រូវដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ:

  `{(cos varphi = frac{a}(sqrt(a^2 + b^2)) = frac{a}r),(sin varphi = frac{b}(sqrt(a^2 + b^2)) = frac{b}r):}`

  `z = r( cos varphi + i sin varphi )` ហៅថាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច `z = a +ib`

 • បើ `Z_1 = r_1( cos varphi_1 + i sin varphi_1 ) ` និង `z_2= r_2(cos varphi_2 + i sin varphi_2 )` នោះគេបាន

  `Z_1Z_2= r_1r_2[cos(varphi_1+ varphi_2) + i sin(varphi_1+varphi_2)]`

  `frac{Z_1}Z_2=frac{r_1}r_2[r(cosvarphi_1- varphi_2 ) + i sin ( varphi_1 - varphi_2 ) ] `

  `z^n=[ r (cos alpha + i sinvarphi )]^n =r^n[cos( n varphi )] ; n` ជាចំនួនគត់រុឺឡាទីប

  បម្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិចជាទូទៅមានចំនួនកុំផ្លិច `z = cos varphi +i sin varphi` បើ `M`'`( Z`'`)` ជារូបភាពនៃ `M (z)` តាមបម្លែងវិលផ្ចិត `O (O` ជាគល់តម្រុយ) នឹងមុំ នោះ `z`'` = (cos alpha + i sin alpha ) z` ។

គ.ស្វ័យគុណ n និង ឬសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

`(cos varphi + i sin varphi )^n = cos( n varphi ) + i sin( n varphi)` ( ទ្រឺស្កីបទដឺម័រ ) `(Moivre)`

 • - បើ `z = r(cos varphi+ i sin varphi)` ជាចំនួនកុំផ្លិចមិនសូន្យ ហើយ `n` ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន នោះ `Z` មាន `n` ឬសទី `n` គឺ `W_0 , W_1,W_2, ..., W_n - 1` កំណត់ដោយ`W_k=\rootn\r[cos( frac{varphi + 2kpi}n) +i sin(frac{varphi + 2kpi}n)]` ខ ដែល `k=0,1,2,...., ( n - 1 )`

ឃ. អនុវត្តន៍ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងធរណីមាត្រ
 • ជាទូទៅ បើ `A(Z_1)` និង `B(Z_2)` ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច `Z_1` និង `Z_2` នោះចម្ងាយ `AB = | Z_2 — Z_1| = | Z_1 — Z_2|` ។

 • ជាទូទៅ បើគេមាន `z_1` និង `z_1` ជាចំនួនកុំផ្លិចដែលមានរូបភាពរៀងគ្នា `A(Z_1)` និង `B(Z_2)` ហើយ ចំណុច `P (z)` ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច `z` ដែល `P` ស្ថិតនៅលើ `AB` ហើយចែក `AB` តាមផលធៀប`m ; n` នោះគេបាន `z = frac{Z_1 + lambda Z_2}(1+ lambda)`ដែល ` lambda = frac{m}n` ។

 • ជាទូទៅបើ `A (z ) ,B ( z_1)` និង `C (z_2)` បង្តើតបានត្រីកោណ `A B C` នោះគេបាន `frac{AC}(AB) = frac{Z_2- Z}(Z_1- Z)` ហើយ `angle BAC= arg (frac{Z_2- Z}(Z_1-Z))`

វិភាគបន្សំ និង ប្រូបាប៊ីលីត

I.មេរៀនសង្ខេប
 • ព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃ `A` និង `B` ជាប្រសព្វនៃព្រឹត្តិការណ៍ `A` និងព្រឹត្តិការណ៍ `B` ។

 • ព្រឹត្តិការណ៍ផលបូកនៃ `A` និង `B` ជាប្រជុំនៃព្រឹត្តិការណ៍ `A` និងព្រឹត្តិការណ៍ `B` ។

 • ព្រឹត្តិការណ៍ `B` និងព្រឹត្តិការណ៍ `D` ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុង កាលណាព្រឹត្តិការណ៍ ផលគុណនៃ `B` និង `D` ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមាន `B cap D = emptyset `

 • ព្រឹត្តិការណ៍ 2 ជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយគ្នា ឬជាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នា កាលណាព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃព្រឹត្តិការណ៍

 • ទាំង 2 ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមាន និងព្រឹត្តិការណ៍ផលបូកនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំង 2 ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ : `A cap barA = emptyset , A cup bar A= S`

 • គេបានព្រឹត្តិការណ៍ 2 ផ្ទុយគ្នាជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុង។

 • ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ ជាផលធៀបនៃចំនួនករណីស្រប និងចំនួនករណីអាច `P(A)` =`frac{`ចំនួនករណីស្រប `n(A)}(`ចំនួនករណីអាច` n(S))`

 • ប្រូបាបនៃលំហសំណាក `S` ស្មើនឹង `1: P (S) = 1`

 • ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមានស្មើស្មើនឹង `0 : P ( emptyset) = 0`

 • ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងលំហសំណាកជាចំនួនដែលនៅចន្លោះ `[0,1]

  0 le P(A) le 1 `

 • ប្រូបាបជាអនុវត្តន៍ ដែលកំណត់ពីលំហសំណាក `S` ទៅចន្លោះ `[0,1]`

  `P : S → [0,1] `

 • ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ `A` និង `B` គឺ :

  `P(A cap B) = P(A) times P(B)` បើ `A` និង `B` មិនទាក់ទងគ្នា

  `P(A cap B) = P(A) times P(B)` (ដែល `A` កើតមុន) បើ `A` និង `B` ទំទាក់ទងគ្នា

 • ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលបូក `A` និង `B` គឺ `P(A cup B) = P(A) + P(B) - P(A cap B)

  P(A cup B) = P(A) + P(B)` បើ `A` និង `B` ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុង

 • ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយ `A` គឺ:` P(bar A ) = 1 - P(A)`

 • បើ `A` និង `B` ជាព្រឹត្តិការណ៍ 2 ក្នុងលំហសំណាកមួយដែល `cup P(A) ne 0 `

  នោះប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃ

  ព្រឹត្តិការណ៍ `B` ដោយដឹងថា `A` គឺ: `P (B|A) = frac{p ( A cap B )}(P(A))`

 • គេអាចគណនាបានដូចគ្នា `P(A|B) =frac{p ( A cap B )}(P (B)),(p(B) ne 0 )`

 • តាមរូបមន្តនេះគេអាចទាញបានប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ `A` និង `B`

  `P(A cap B) = P(A) times P(B|A) = P(B) times P(A|B)`

  `A` និង `B` ជាព្រឹត្តិការណ៍ 2 ដែលមានប្រូបាបមិនសូន្យ

 • គេថាព្រឹត្តិការណ៍ `A` និង ព្រឹត្តិការណ៍ `B` មិនអាស្រ័យគ្នាកាលណាព្រឹត្តិការណ៍ទាំង 2 ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌណា មួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម :

  1. `P (A cap B ) = P(A) times P(B)` ឬ

  2. `P (A|B) = P(A) `ឬ

  3. `P (B|A) = P(B)`

 • គេថាព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B អាស្រ័យគ្នាកាលណា

  `P(A cap B) ne P(A) times P(B)`

  រូបមន្តប្របាសរុប : `P(B)=sum_{i=1}^n [ P( B|A_i) times P(A_i)]`

  ទ្រឹស្តីបទបៃយេស : `P(A_k| B )=frac{P(B| A_k ) times P(A_k)}( sum_{i=1}^n[ P(B| A_i ) times P(A_i )])`